Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Annamayya Keerthana Viduva Viduvaninka Tamil Lyrics

Viduva Viduva Ninka lyrics in Tamil:

விடுவவிடுவனிம்க விஷ்ணுட னீபாதமுலு
கடகி ஸம்ஸாரவார்தி கடுமும்சுகொனின ||

பரமாத்ம னீவெம்தோ பராகையுன்னானு
பரக னன்னிம்த்ரியாலு பரசினானு |
தரணிபை செலரேகி தனுவு வேஸரினானு
துரிதாலு னலுவம்கம் தொடிகி தீஸினனு ||

புட்டுகு லிட்டெ ரானீ புவி லேக மானனீ
வட்டி முதிமைன ரானீ வயஸே ரானீ |
சுட்டுகொன்னபம்தமுலு சூடனீ வீடனீ
னெட்டுகொன்னயம்தராத்ம னீகு னாகுபோது ||

யீதேஹமே யயின இக னொகடைனானு
காது கூடதனி முக்தி கடகேகினா |
ஶ்ரீதேவுடவைன ஶ்ரீவேம்கடேஶ னீகு
ஸோதிம்சி னீஶரணமே சொச்சிதி னேனிகனு ||

Also Read :

Annamayya Keerthana – Viduva Viduvaninka Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Annamayya Keerthana Viduva Viduvaninka Tamil Lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top