Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Annamacharya Sankeerthanalu Tamil Lyric

Annamayya Keerthana Kamadhenuvide Tamil With Meaning

Annamayya Keerthana – Kamadhenuvide lyrics in Tamil: காமதேனு விதே கல்பவ்றுக்ஷ மிதே ப்ராமாண்யமு கல ப்ரபன்னுலகு || ஹரினாமஜபமே ஆபரணம்புலு பரமாத்முனினுதி பரிமளமு | தரணிதரு பாதஸேவே போகமு பரமம்பெரிகின ப்ரபன்னுலகு || தேவுனி த்யானமு திவ்யான்னம்புலு ஶ்ரீவிபு பக்தே ஜீவனமு | ஆவிஷ்ணு கைம்கர்யமே ஸம்ஸாரமு பாவனுலகு யீ ப்ரபன்னுலகு || யேபுன ஶ்ரீவேம்கடேஶுடே ஸர்வமு தாபை யிதனி வம்தனமே விதி | காபுக ஶரணாகதுலே சுட்டாலு பை பயி கெலிசின ப்ரபன்னுலகு […]

Annamayya Keerthana Viswaroopamidivo Tamil With Meaning

Annamayya Keerthana – Viswaroopamidivo lyrics in Tamil: விஶ்வரூபமிதிவோ விஷ்ணுரூபமிதிவோ ஶாஶ்வதுலமைதிமிம்க ஜயமு னாஜன்மமு || கொம்டவம்டி ஹரிரூபு குருதைன திருமல பம்டின வ்றுக்ஷமுலே கல்பதருவுலு | னிம்டின ம்றுகாதுலெல்ல னித்யமுக்தஜனமுலு மெம்டுக ப்ரத்யக்ஷமாயெ மேலுவோனாஜன்மமு || மேடவம்டி ஹரிரூபு மிம்சைனபைடி கோபுர மாடனே வாலின பக்ஷுல மருலு | வாடல கோனேடி சுட்ல வைகும்ட னகரமு யீடமாகு பொடசூபெ இஹமேபோபரமு || கோடிமதனுலவம்டி குடிலோ சக்கனி மூர்தி யீடுலேனி ஶ்ரீ வேம்கடேஶுடிதடு | வாடபு […]

Annamayya Keerthana Vinnapaalu Vinavale Tamil With Meaning

Annamayya Keerthana – Vinnapalu Vinavale lyrics in Tamil: வின்னபாலு வினவலெ விம்த விம்தலு | பன்னகபு தோமதெர பைகெத்தவேலய்யா || தெல்லவாரெ ஜாமெக்கெ தேவதலு முனுலு | அல்லனல்ல னம்தனிம்த னதிகோவாரே | சல்லனி தம்மிரேகுலு ஸாரஸபு கன்னுலு | மெல்லமெல்லனெ விச்சி மேலுகொனவேலய்யா || கருட கின்னரயக்ஷ காமினுலு கமுலை | விரஹபு கீதமுல விம்தாலாபால | பரிபரிவிதமுல பாடேருனின்னதிவோ | ஸிரிமொகமு தெரசி சித்தகிம்சவேலய்யா || பொம்கபு ஶேஷாதுலு தும்புருனாரதாதுலு | […]

Annamayya Keerthana Viduva Viduvaninka Tamil Lyrics

Viduva Viduva Ninka lyrics in Tamil: விடுவவிடுவனிம்க விஷ்ணுட னீபாதமுலு கடகி ஸம்ஸாரவார்தி கடுமும்சுகொனின || பரமாத்ம னீவெம்தோ பராகையுன்னானு பரக னன்னிம்த்ரியாலு பரசினானு | தரணிபை செலரேகி தனுவு வேஸரினானு துரிதாலு னலுவம்கம் தொடிகி தீஸினனு || புட்டுகு லிட்டெ ரானீ புவி லேக மானனீ வட்டி முதிமைன ரானீ வயஸே ரானீ | சுட்டுகொன்னபம்தமுலு சூடனீ வீடனீ னெட்டுகொன்னயம்தராத்ம னீகு னாகுபோது || யீதேஹமே யயின இக னொகடைனானு காது கூடதனி முக்தி […]

Annamayya Keerthana Vedukondaamaa Tamil With Meaning

Annamayya Keerthana – Vedukondama lyrics in Tamil: வேடுகொம்தாமா வேம்கடகிரி வேம்கடேஶ்வருனி || ஆமடி ம்ரொக்குல வாடெ ஆதிதேவுடே வாடு | தோமனி பள்யாலவாடெ துரித தூருடே || வட்டிகாஸுல வாடெ வனஜனாபுடே புட்டு | கொட்டுராம்ட்ரகு பிட்டலிச்சே கோவிம்துடே || எலிமி கோரின வராலிச்சே தேவுடே வாடு | அலமேல்மம்கா ஶ்ரீவேம்கடாத்ரி னாதுடே || Annamayya Keerthana – Vedukondama Meaning: Let us pray to Lord Venkateswara the lord of […]

Annamayya Keerthana Vedam Bevvani Tamil With Meaning

Annamayya Keerthana – vedambevvani vedikedini lyrics in Tamil: வேதம் பெவ்வனி வெதகெடிவி | ஆதேவுனி கொனியாடுடீ || அலரின சைதன்யாத்மகு டெவ்வடு | கலடெவ்வ டெசட கலடனின | தலது ரெவ்வனினி தனுவியோகதஶ | யில னாதனி பஜியிம்சுடீ || கடகி ஸகலரக்ஷகு டிம்தெவ்வடு | வடி னிம்தயு னெவ்வனிமயமு | பிடிகிட த்றுப்துலு பிதரு லெவ்வனினி | தடவின கனுடாதனி கனுடு || கதஸி ஸகலலோகம்புல வாரலு | யிதிவோ கொலிசெத ரெவ்வனினி […]

Annamayya Keerthana Vande Vaasudevam Tamil With Meaning

Annamayya Keerthana – Vande Vaasudevam lyrics in Tamil: வம்தே வாஸுதேவம் ப்றும்தாரகாதீஶ வம்தித பதாப்ஜம் || இம்தீவரஶ்யாம மிம்திராகுசதடீ- சம்தனாம்கித லஸத்சாரு தேஹம் | மம்தார மாலிகாமகுட ஸம்ஶோபிதம் கம்தர்பஜனக மரவிம்தனாபம் || தகதக கௌஸ்துப தரண வக்ஷஸ்தலம் ககராஜ வாஹனம் கமலனயனம் | னிகமாதிஸேவிதம் னிஜரூபஶேஷப- ன்னகராஜ ஶாயினம் கனனிவாஸம் || கரிபுரனாதஸம்ரக்ஷணே தத்பரம் கரிராஜவரத ஸம்கதகராப்ஜம் | ஸரஸீருஹானனம் சக்ரவிப்ராஜிதம் திரு வேம்கடாசலாதீஶம் பஜே || Annamayya Keerthana – Vande […]

Annamayya Keerthana Tvameva Saranam Tamil With Meaning

Annamayya Keerthana – Tvameva Saranam lyrics in Tamil: த்வமேவ ஶரணம் த்வமேவ ஶரணம் கமலோதர ஶ்ரீஜகன்னாதா || வாஸுதேவ க்றுஷ்ண வாமன னரஸிம்ஹ ஶ்ரீ ஸதீஶ ஸரஸிஜனேத்ரா | பூஸுரவல்லப புருஷோத்தம பீத- கௌஶேயவஸன ஜகன்னாதா || பலபத்ரானுஜ பரமபுருஷ துக்த ஜலதிவிஹார கும்ஜரவரத | ஸுலப ஸுபத்ரா ஸுமுக ஸுரேஶ்வர கலிதோஷஹரண ஜகன்னாதா || வடபத்ரஶயன புவனபாலன ஜம்து- கடகாரகரண ஶ்றும்காராதிபா | படுதர னித்யவைபவராய திருவேம்கடகிரினிலய ஜகன்னாதா || Annamayya Keerthana […]

Annamayya Keerthana Tirumala Giri Raaya Lyrics in Tamil

Annamayya Keerthana – Tirumala Giri Raaya lyrics in Tamil: திருமலகிரிராய தேவராஹுத்தராய | ஸுரதபின்னாணராய ஸுகுணகோனேடிராய || ஸிருலஸிம்காரராய செலுவபுதிம்மராய | ஸரஸவைபவராய ஸகலவினோதராய | வரவஸம்தமுலராய வனிதலவிடராய | குருதைன தேகராய கொம்டலகோனேடிராய || கொல்லெதலவுத்தம்டராய கோபாலக்றுஷ்ணராய | சல்லுவெதஜாணராய சல்லபரிமளராய | செல்லுபடிதர்மராய செப்பரானிவலராய | கொல்லலைன போகராய கொம்டலகோனேடிராய || ஸாமஸம்கீதராய ஸர்வமோஹனராய | தாமவைகும்டராய தைத்யவிபாளராய | காமிம்சி னின்னு கோரிதே கருணிம்சிதிவி னன்னு | ஶ்ரீமம்துட னீகு […]

Annamayya Keerthana – Teppagaa Maraaku Meeda Lyrics in Tamil

Annamayya Keerthana – Teppagaa Maraaku Meeda lyrics in Tamil: தெப்பகா மர்ராகு மீத தேலாடுவாடு | எப்புடு லோகமுலெல்ல னேலேடிவாடு || மோதனீடி மடுகுலோ யீதகரசினவாடு | பாதகிலே னூதிக்ரிம்த பாயனிவாடு | மூதிதோஸிபட்டி மம்டிமுத்த பெல்லகிம்சுவாடு | ரோதயைன பேகுல பேருலு கலவாடு || கோடிகூத னோரிவானி குர்ரதம்முடைனவாடு | பூடித பூஸினவானி புத்துலவாடு | மாடவன்னெ லேடிவெம்ட மாயலபடினவாடு | தூடல னாவுலகாசி தொரயைனவாடு || ஆகஸானபாரே வூரி அதிவல மானமுல […]

Scroll to top