Tag - Annamacharya Sankeerthanalu Hindi Lyric

Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana Kamadhenuvide Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – Kamadhenuvide lyrics in Hindi: कामधेनु विदे कल्पवृक्ष मिदे प्रामाण्यमु गल प्रपन्नुलकु ॥ हरिनामजपमे आभरणम्बुलु परमात्मुनिनुति...

Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana Viswaroopamidivo Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – Viswaroopamidivo lyrics in Hindi: विश्वरूपमिदिवो विष्णुरूपमिदिवो शाश्वतुलमैतिमिङ्क जयमु नाजन्ममु ॥ कोण्डवण्टि हरिरूपु गुरुतैन...

Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana Viduva Viduvaninka Hindi

Annamayya Keerthana – Viduva Viduva Ninka lyrics in Hindi: विडुवविडुवनिङ्क विष्णुड नीपादमुलु कडगि संसारवार्थि कडुमुञ्चुकोनिन ॥ परमात्म नीवेन्दो...

Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana Vedukondaamaa Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – Vedukondama lyrics in Hindi: वेडुकोन्दामा वेङ्कटगिरि वेङ्कटेश्वरुनि ॥ आमटि म्रोक्कुल वाडे आदिदेवुडे वाडु । तोमनि पल्यालवाडे दुरित...

Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana Vedam Bevvani Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – vedambevvani vedikedini lyrics in Hindi: वेदं बेव्वनि वेदकेडिवि । आदेवुनि गोनियाडुडी ॥ अलरिन चैतन्यात्मकु डेव्वडु । कलडेव्व डेचट...

Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana Vande Vaasudevam Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – Vande Vaasudevam lyrics in Hindi: वन्दे वासुदेवं बृन्दारकाधीश वन्दित पदाब्जम् ॥ इन्दीवरश्याम मिन्दिराकुचतटी- चन्दनाङ्कित लसत्चारु...

Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana Tvameva Saranam Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – Tvameva Saranam lyrics in Hindi: त्वमेव शरणं त्वमेव शरणं कमलोदर श्रीजगन्नाथा ॥ वासुदेव कृष्ण वामन नरसिंह श्री सतीश सरसिजनेत्रा ।...

Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana Tirumala Giri Raaya Lyrics in Hindi

Annamayya Keerthana – Tirumala Giri Raaya lyrics in Hindi: तिरुमलगिरिराय देवराहुत्तराय । सुरतबिन्नाणराय सुगुणकोनेटिराय ॥ सिरुलसिङ्गारराय चेलुवपुतिम्मराय...

Ads