Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: tallapaka annamacharya Keerthana Lyrics Hindi

Home / (Page 7)

Annamayya Keerthana – Ghanudaatade Mamu Lyrics in Hindi: घनुडातडे ममु गाचुगाक हरि अनिशमु नेमिक नतनिके शरणु ॥ येव्वनि नाभिनि यी ब्रह्मादुलु येव्वडु रक्षकुडिन्निटिकि । येव्वनि मूलमु यी…

Annamayya Keerthana – Gaaline Poya Lyrics in Hindi: गालिने पोय गलकालमु तालिमिकि गोन्तयु बोद्दुलेदु ॥ अडुसु चोरने पट्टे नटुनिटु गाल्लु गुडुगुकोनने पट्टे गलकालमु । ओडलिकि जीवुनि कोडयडैनहरि…

Annamayya Keerthana – Enda Gaani Needa Gaani Lyrics in Hindi: एण्डगानि नीडगानि येमैनगानि कोण्डल रायडे माकुलदैवमु ॥ तेलुगानि पामुगानि देवपट्टयिनगानि गालिगानि धूलिगानि कानियेमैन । कालकूटविषमैना ग्रक्कुन मिङ्गिन…

Annamayya Keerthana – Emoko Chigurutadharamuna Lyrics in Hindi: एमोको चिगुरुटधरमुन एडनेडकस्तूरि निण्डेनु । भामिनि विभुनकु व्रासिन पत्रिक कादु कदा ॥ कलिकि चकोराक्षिकि कडकन्नुलु केम्पैतोचिन । चेलुवम्बिप्पुडिदेमो चिन्तिम्परेचेलुलु…

Annamayya Keerthana – E Puraanamula Nenta Vedikinaa Lyrics in Hindi: एपुराणमुल नेन्त वेदिकिना । श्रीपतिदासुलु चेड रेन्नडुनु ॥ वारिविरहितमुलु अवि गोन्नाल्लकु । विरसम्बुलु मरि विफलमुलु । नरहरि…

1 6 7