Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Enda Gaani Needa Gaani in Hindi

Annamayya Keerthana – Enda Gaani Needa Gaani Lyrics in Hindi:

एण्डगानि नीडगानि येमैनगानि
कोण्डल रायडे माकुलदैवमु ॥

तेलुगानि पामुगानि देवपट्टयिनगानि
गालिगानि धूलिगानि कानियेमैन ।
कालकूटविषमैना ग्रक्कुन मिङ्गिन नाटि-
नीलवर्णुडेमा निजदैवमु ॥

चीमगानि दोमगानि चेलदि येमैनगानि
गामुगानि नामुगानि कानियेमैन ।
पामुलनिन्निटि म्रिङ्गे बलुतेजिपै नेक्कु
धूमकेतुवेमो दोरदैवमु ॥

पिल्लिगानि नल्लिगानि पिन्न येलुकैन गानि
कल्लगनि नल्लिगानि कानियेमैन ।
बल्लिदुडै वेङ्कटाद्रि पैनुन्न यातडि
मम्मेल्ल कालमु नेलेटि यिण्टिदैवमु ॥

Also Read :

Enda Gaani Needa Gaani Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment