Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Enda Gaani Needa Gaani in Kannada

Annamayya Keerthana – Enda Gaani Needa Gaani Lyrics in Kannada:

ಎಂಡಗಾನಿ ನೀಡಗಾನಿ ಯೇಮೈನಗಾನಿ
ಕೊಂಡಲ ರಾಯಡೆ ಮಾಕುಲದೈವಮು ||

ತೇಲುಗಾನಿ ಪಾಮುಗಾನಿ ದೇವಪಟ್ಟಯಿನಗಾನಿ
ಗಾಲಿಗಾನಿ ಧೂಳಿಗಾನಿ ಕಾನಿಯೇಮೈನ |
ಕಾಲಕೂಟವಿಷಮೈನಾ ಗ್ರಕ್ಕುನ ಮಿಂಗಿನ ನಾಟಿ-
ನೀಲವರ್ಣುಡೇಮಾ ನಿಜದೈವಮು ||

ಚೀಮಗಾನಿ ದೋಮಗಾನಿ ಚೆಲದಿ ಯೇಮೈನಗಾನಿ
ಗಾಮುಗಾನಿ ನಾಮುಗಾನಿ ಕಾನಿಯೇಮೈನ |
ಪಾಮುಲನಿನ್ನಿಟಿ ಮ್ರಿಂಗೆ ಬಲುತೇಜಿಪೈ ನೆಕ್ಕು
ಧೂಮಕೇತುವೇಮೋ ದೊರದೈವಮು ||

ಪಿಲ್ಲಿಗಾನಿ ನಲ್ಲಿಗಾನಿ ಪಿನ್ನ ಯೆಲುಕೈನ ಗಾನಿ
ಕಲ್ಲಗನಿ ನಲ್ಲಿಗಾನಿ ಕಾನಿಯೇಮೈನ |
ಬಲ್ಲಿದುಡೈ ವೇಂಕಟಾದ್ರಿ ಪೈನುನ್ನ ಯಾತಡಿ
ಮಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾಲಮು ನೇಲೇಟಿ ಯಿಂಟಿದೈವಮು ||

Also Read :

Enda Gaani Needa Gaani Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment