Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Annamayya Songs Kannada

Annamayya Keerthana Kamadhenuvide Kannada With Meaning

Annamayya Keerthana – Kamadhenuvide lyrics in Kannada: ಕಾಮಧೇನು ವಿದೇ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಮಿದೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮು ಗಲ ಪ್ರಪನ್ನುಲಕು || ಹರಿನಾಮಜಪಮೇ ಆಭರಣಂಬುಲು ಪರಮಾತ್ಮುನಿನುತಿ ಪರಿಮಳಮು | ದರಣಿದರು ಪಾದಸೇವೇ ಭೋಗಮು ಪರಮಂಬೆರಿಗಿನ ಪ್ರಪನ್ನುಲಕು || ದೇವುನಿ ಧ್ಯಾನಮು ದಿವ್ಯಾನ್ನಂಬುಲು ಶ್ರೀವಿಭು ಭಕ್ತೇ ಜೀವನಮು | ಆವಿಷ್ಣು ಕೈಂಕರ್ಯಮೇ ಸಂಸಾರಮು ಪಾವನುಲಗು ಯೀ ಪ್ರಪನ್ನುಲಕು || ಯೇಪುನ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶುಡೇ ಸರ್ವಮು ದಾಪೈ ಯಿತನಿ ವಂದನಮೇ ವಿಧಿ | ಕಾಪುಗ ಶರಣಾಗತುಲೇ ಚುಟ್ಟಾಲು ಪೈ ಪಯಿ ಗೆಲಿಚಿನ ಪ್ರಪನ್ನುಲಕು […]

Annamayya Keerthana Viswaroopamidivo Kannada With Meaning

Annamayya Keerthana – Viswaroopamidivo lyrics in Kannada: ವಿಶ್ವರೂಪಮಿದಿವೋ ವಿಷ್ಣುರೂಪಮಿದಿವೋ ಶಾಶ್ವತುಲಮೈತಿಮಿಂಕ ಜಯಮು ನಾಜನ್ಮಮು || ಕೊಂಡವಂಟಿ ಹರಿರೂಪು ಗುರುತೈನ ತಿರುಮಲ ಪಂಡಿನ ವೃಕ್ಷಮುಲೇ ಕಲ್ಪತರುವುಲು | ನಿಂಡಿನ ಮೃಗಾದುಲೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಜನಮುಲು ಮೆಂಡುಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಾಯೆ ಮೇಲುವೋನಾಜನ್ಮಮು || ಮೇಡವಂಟಿ ಹರಿರೂಪು ಮಿಂಚೈನಪೈಡಿ ಗೋಪುರ ಮಾಡನೇ ವಾಲಿನ ಪಕ್ಷುಲ ಮರುಲು | ವಾಡಲ ಕೋನೇಟಿ ಚುಟ್ಲ ವೈಕುಂಠ ನಗರಮು ಯೀಡಮಾಕು ಪೊಡಚೂಪೆ ಇಹಮೇಪೋಪರಮು || ಕೋಟಿಮದನುಲವಂಟಿ ಗುಡಿಲೋ ಚಕ್ಕನಿ ಮೂರ್ತಿ ಯೀಟುಲೇನಿ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶುಡಿತಡು | ವಾಟಪು […]

Annamayya Keerthana Vinnapaalu Vinavale Kannada With Meaning

Annamayya Keerthana – Vinnapalu Vinavale lyrics in Kannada: ವಿನ್ನಪಾಲು ವಿನವಲೆ ವಿಂತ ವಿಂತಲು | ಪನ್ನಗಪು ದೋಮತೆರ ಪೈಕೆತ್ತವೇಲಯ್ಯಾ || ತೆಲ್ಲವಾರೆ ಜಾಮೆಕ್ಕೆ ದೇವತಲು ಮುನುಲು | ಅಲ್ಲನಲ್ಲ ನಂತನಿಂತ ನದಿಗೋವಾರೇ | ಚಲ್ಲನಿ ತಮ್ಮಿರೇಕುಲು ಸಾರಸಪು ಗನ್ನುಲು | ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ವಿಚ್ಚಿ ಮೇಲುಕೊನವೇಲಯ್ಯಾ || ಗರುಡ ಕಿನ್ನರಯಕ್ಷ ಕಾಮಿನುಲು ಗಮುಲೈ | ವಿರಹಪು ಗೀತಮುಲ ವಿಂತಾಲಾಪಾಲ | ಪರಿಪರಿವಿಧಮುಲ ಬಾಡೇರುನಿನ್ನದಿವೋ | ಸಿರಿಮೊಗಮು ದೆರಚಿ ಚಿತ್ತಗಿಂಚವೇಲಯ್ಯಾ || ಪೊಂಕಪು ಶೇಷಾದುಲು ತುಂಬುರುನಾರದಾದುಲು | […]

Annamayya Keerthana Viduva Viduvaninka Kannada Lyrics

Viduva Viduva Ninka lyrics in Kannada: ವಿಡುವವಿಡುವನಿಂಕ ವಿಷ್ಣುಡ ನೀಪಾದಮುಲು ಕಡಗಿ ಸಂಸಾರವಾರ್ಥಿ ಕಡುಮುಂಚುಕೊನಿನ || ಪರಮಾತ್ಮ ನೀವೆಂದೋ ಪರಾಕೈಯುನ್ನಾನು ಪರಗ ನನ್ನಿಂದ್ರಿಯಾಲು ಪರಚಿನಾನು | ಧರಣಿಪೈ ಚೆಲರೇಗಿ ತನುವು ವೇಸರಿನಾನು ದುರಿತಾಲು ನಲುವಂಕಂ ದೊಡಿಕಿ ತೀಸಿನನು || ಪುಟ್ಟುಗು ಲಿಟ್ಟೆ ರಾನೀ ಭುವಿ ಲೇಕ ಮಾನನೀ ವಟ್ಟಿ ಮುದಿಮೈನ ರಾನೀ ವಯಸೇ ರಾನೀ | ಚುಟ್ಟುಕೊನ್ನಬಂಧಮುಲು ಚೂಡನೀ ವೀಡನೀ ನೆಟ್ಟುಕೊನ್ನಯಂತರಾತ್ಮ ನೀಕು ನಾಕುಬೋದು || ಯೀದೇಹಮೇ ಯಯಿನ ಇಕ ನೊಕಟೈನಾನು ಕಾದು ಗೂಡದನಿ ಮುಕ್ತಿ […]

Annamayya Keerthana Vedukondaamaa Kannada With Meaning

Annamayya Keerthana – Vedukondama lyrics in Kannada: ವೇಡುಕೊಂದಾಮಾ ವೇಂಕಟಗಿರಿ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರುನಿ || ಆಮಟಿ ಮ್ರೊಕ್ಕುಲ ವಾಡೆ ಆದಿದೇವುಡೇ ವಾಡು | ತೋಮನಿ ಪಳ್ಯಾಲವಾಡೆ ದುರಿತ ದೂರುಡೇ || ವಡ್ಡಿಕಾಸುಲ ವಾಡೆ ವನಜನಾಭುಡೇ ಪುಟ್ಟು | ಗೊಡ್ಡುರಾಂಡ್ರಕು ಬಿಡ್ಡಲಿಚ್ಚೇ ಗೋವಿಂದುಡೇ || ಎಲಿಮಿ ಗೋರಿನ ವರಾಲಿಚ್ಚೇ ದೇವುಡೇ ವಾಡು | ಅಲಮೇಲ್ಮಂಗಾ ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾದ್ರಿ ನಾಥುಡೇ || Annamayya Keerthana – Vedukondama Meaning: Let us pray to Lord Venkateswara the lord of […]

Annamayya Keerthana Vedam Bevvani Kannada With Meaning

Annamayya Keerthana – vedambevvani vedikedini lyrics in Kannada: ವೇದಂ ಬೆವ್ವನಿ ವೆದಕೆಡಿವಿ | ಆದೇವುನಿ ಗೊನಿಯಾಡುಡೀ || ಅಲರಿನ ಚೈತನ್ಯಾತ್ಮಕು ಡೆವ್ವಡು | ಕಲಡೆವ್ವ ಡೆಚಟ ಗಲಡನಿನ | ತಲತು ರೆವ್ವನಿನಿ ದನುವಿಯೋಗದಶ | ಯಿಲ ನಾತನಿ ಭಜಿಯಿಂಚುಡೀ || ಕಡಗಿ ಸಕಲರಕ್ಷಕು ಡಿಂದೆವ್ವಡು | ವಡಿ ನಿಂತಯು ನೆವ್ವನಿಮಯಮು | ಪಿಡಿಕಿಟ ತೃಪ್ತುಲು ಪಿತರು ಲೆವ್ವನಿನಿ | ದಡವಿನ ಘನುಡಾತನಿ ಗನುಡು || ಕದಸಿ ಸಕಲಲೋಕಂಬುಲ ವಾರಲು | ಯಿದಿವೋ ಕೊಲಿಚೆದ ರೆವ್ವನಿನಿ […]

Annamayya Keerthana Vande Vaasudevam Kannada With Meaning

Annamayya Keerthana – Vande Vaasudevam lyrics in Kannada: ವಂದೇ ವಾಸುದೇವಂ ಬೃಂದಾರಕಾಧೀಶ ವಂದಿತ ಪದಾಬ್ಜಮ್ || ಇಂದೀವರಶ್ಯಾಮ ಮಿಂದಿರಾಕುಚತಟೀ- ಚಂದನಾಂಕಿತ ಲಸತ್ಚಾರು ದೇಹಮ್ | ಮಂದಾರ ಮಾಲಿಕಾಮಕುಟ ಸಂಶೋಭಿತಂ ಕಂದರ್ಪಜನಕ ಮರವಿಂದನಾಭಮ್ || ಧಗಧಗ ಕೌಸ್ತುಭ ಧರಣ ವಕ್ಷಸ್ಥಲಂ ಖಗರಾಜ ವಾಹನಂ ಕಮಲನಯನಮ್ | ನಿಗಮಾದಿಸೇವಿತಂ ನಿಜರೂಪಶೇಷಪ- ನ್ನಗರಾಜ ಶಾಯಿನಂ ಘನನಿವಾಸಮ್ || ಕರಿಪುರನಾಥಸಂರಕ್ಷಣೇ ತತ್ಪರಂ ಕರಿರಾಜವರದ ಸಂಗತಕರಾಬ್ಜಮ್ | ಸರಸೀರುಹಾನನಂ ಚಕ್ರವಿಭ್ರಾಜಿತಂ ತಿರು ವೇಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶಂ ಭಜೇ || Annamayya Keerthana – Vande […]

Annamayya Keerthana Tvameva Saranam Kannada With Meaning

Annamayya Keerthana – Tvameva Saranam lyrics in Kannada: ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಕಮಲೋದರ ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥಾ || ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣ ವಾಮನ ನರಸಿಂಹ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ ಸರಸಿಜನೇತ್ರಾ | ಭೂಸುರವಲ್ಲಭ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೀತ- ಕೌಶೇಯವಸನ ಜಗನ್ನಾಥಾ || ಬಲಭದ್ರಾನುಜ ಪರಮಪುರುಷ ದುಗ್ಧ ಜಲಧಿವಿಹಾರ ಕುಂಜರವರದ | ಸುಲಭ ಸುಭದ್ರಾ ಸುಮುಖ ಸುರೇಶ್ವರ ಕಲಿದೋಷಹರಣ ಜಗನ್ನಾಥಾ || ವಟಪತ್ರಶಯನ ಭುವನಪಾಲನ ಜಂತು- ಘಟಕಾರಕರಣ ಶೃಂಗಾರಾಧಿಪಾ | ಪಟುತರ ನಿತ್ಯವೈಭವರಾಯ ತಿರುವೇಂಕಟಗಿರಿನಿಲಯ ಜಗನ್ನಾಥಾ || Annamayya Keerthana […]

Annamayya Keerthana Tirumala Giri Raaya Lyrics in Kannada

Annamayya Keerthana – Tirumala Giri Raaya lyrics in Kannada: ತಿರುಮಲಗಿರಿರಾಯ ದೇವರಾಹುತ್ತರಾಯ | ಸುರತಬಿನ್ನಾಣರಾಯ ಸುಗುಣಕೋನೇಟಿರಾಯ || ಸಿರುಲಸಿಂಗಾರರಾಯ ಚೆಲುವಪುತಿಮ್ಮರಾಯ | ಸರಸವೈಭವರಾಯ ಸಕಲವಿನೋದರಾಯ | ವರವಸಂತಮುಲರಾಯ ವನಿತಲವಿಟರಾಯ | ಗುರುತೈನ ತೇಗರಾಯ ಕೊಂಡಲಕೋನೇಟಿರಾಯ || ಗೊಲ್ಲೆತಲವುದ್ದಂಡರಾಯ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರಾಯ | ಚಲ್ಲುವೆದಜಾಣರಾಯ ಚಲ್ಲಬರಿಮಳರಾಯ | ಚೆಲ್ಲುಬಡಿಧರ್ಮರಾಯ ಚೆಪ್ಪರಾನಿವಲರಾಯ | ಕೊಲ್ಲಲೈನ ಭೋಗರಾಯ ಕೊಂಡಲಕೋನೇಟಿರಾಯ || ಸಾಮಸಂಗೀತರಾಯ ಸರ್ವಮೋಹನರಾಯ | ಧಾಮವೈಕುಂಠರಾಯ ದೈತ್ಯವಿಭಾಳರಾಯ | ಕಾಮಿಂಚಿ ನಿನ್ನು ಗೋರಿತೇ ಗರುಣಿಂಚಿತಿವಿ ನನ್ನು | ಶ್ರೀಮಂತುಡ ನೀಕು […]

Annamayya Keerthana – Teppagaa Maraaku Meeda Lyrics in Kannada

Annamayya Keerthana – Teppagaa Maraaku Meeda lyrics in Kannada: ತೆಪ್ಪಗಾ ಮರ್ರಾಕು ಮೀದ ತೇಲಾಡುವಾಡು | ಎಪ್ಪುಡು ಲೋಕಮುಲೆಲ್ಲ ನೇಲೇಟಿವಾಡು || ಮೋತನೀಟಿ ಮಡುಗುಲೋ ಯೀತಗರಚಿನವಾಡು | ಪಾತಗಿಲೇ ನೂತಿಕ್ರಿಂದ ಬಾಯನಿವಾಡು | ಮೂತಿದೋಸಿಪಟ್ಟಿ ಮಂಟಿಮುದ್ದ ಪೆಲ್ಲಗಿಂಚುವಾಡು | ರೋತಯೈನ ಪೇಗುಲ ಪೇರುಲು ಗಲವಾಡು || ಕೋಡಿಕೂತ ನೋರಿವಾನಿ ಕುರ್ರತಮ್ಮುಡೈನವಾಡು | ಬೂಡಿದ ಬೂಸಿನವಾನಿ ಬುದ್ಧುಲವಾಡು | ಮಾಡವನ್ನೆ ಲೇಡಿವೆಂಟ ಮಾಯಲಬಡಿನವಾಡು | ದೂಡಲ ನಾವುಲಗಾಚಿ ದೊರಯೈನವಾಡು || ಆಕಸಾನಬಾರೇ ವೂರಿ ಅತಿವಲ ಮಾನಮುಲ […]

Scroll to top