Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthana – Ele Ele Maradalaa in Hindi

Annamayya Keerthana – Ele Ele Maradalaa Lyrics in Hindi:

एले येले मरदला चालुजालु ।
चालुनु चालु नीतोडि सरसम्बु बाव ॥

गाटपु गुब्बलु गदलग गुलिकेवु ।
माटल देटल मरदला ।
चीटिकि माटिकि जेनकेवे वट्टि ।
बूटकालु मानिपोवे बाव ॥

अन्दिन्दे नन्नु नदलिञ्चि वेसेवु ।
मन्दमेलपु मरदला ।
सन्दुको दिरिगेवि सटकारिवो बाव ।
पोन्दुगादिक बोवे बाव ॥

चोक्कपु गिलिगिन्तल चूपुल नन्नु ।
मक्कुव सेसिन मरदला ।
गक्कुन ननु वेङ्कटपति कूडिति ।
दक्किञ्चुकोण्टिवि तगुलैति बाव ॥

Also Read :

Ele Ele Maradalaa Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Annamayya Keerthana – Ele Ele Maradalaa in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top