Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthanas Ele Ele Maradala Hindi Lyrics

Annamayya Keerthana – Ele Ele Maradalaa in Hindi

Annamayya Keerthana – Ele Ele Maradalaa Lyrics in Hindi: एले येले मरदला चालुजालु । चालुनु चालु नीतोडि सरसम्बु बाव ॥ गाटपु गुब्बलु गदलग गुलिकेवु । माटल देटल मरदला । चीटिकि माटिकि जेनकेवे वट्टि । बूटकालु मानिपोवे बाव ॥ अन्दिन्दे नन्नु नदलिञ्चि वेसेवु । मन्दमेलपु मरदला । सन्दुको दिरिगेवि सटकारिवो बाव । पोन्दुगादिक बोवे बाव ॥ […]

Scroll to top