Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Annamayya Keerthana – Gaaline Poya in Hindi

Gaaline Poya Lyrics in Hindi:

गालिने पोय गलकालमु
तालिमिकि गोन्तयु बोद्दुलेदु ॥

अडुसु चोरने पट्टे नटुनिटु गाल्लु
गुडुगुकोनने पट्टे गलकालमु ।
ओडलिकि जीवुनि कोडयडैनहरि
दडवगा गोन्तयु बोद्दुलेदु ॥

कलचि चिन्दने पट्टे गडवग निञ्चग बट्टे कलुषदेहपुबाध गलकालमु ।
तलपोसि तनपालि दैवमैन हरि
दलचगा गोन्तयु बोद्दुलेदु ।

शिरमु मुडुवबट्टे चिक्कुदिय्यग बट्टे
गरिमल गपटाल गलकालमु ।
तिरुवेङ्कटगिरि देवुडैनहरि
दरिचेरा गोन्तयु बोद्दुलेदु ॥

Also Read :

Gaaline Poya Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top