Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Gaaline Poya in Malayalam

Gaaline Poya Lyrics in Malayalam:

ഗാലിനേ പോയ ഗലകാലമു
താലിമികി ഗൊംതയു ബൊദ്ദുലേദു ||

അഡുസു ചൊരനേ പട്ടെ നടുനിടു ഗാള്ളു
ഗുഡുഗുകൊനനേ പട്ടെ ഗലകാലമു |
ഒഡലികി ജീവുനി കൊഡയഡൈനഹരി
ദഡവഗാ ഗൊംതയു ബൊദ്ദുലേദു ||

കലചി ചിംദനേ പട്ടെ ഗഡവഗ നിംചഗ ബട്ടെ കലുഷദേഹപുബാധ ഗലകാലമു |
തലപോസി തനപാലി ദൈവമൈന ഹരി
ദലചഗാ ഗൊംതയു ബൊദ്ദുലേദു |

ശിരമു മുഡുവബട്ടെ ചിക്കുദിയ്യഗ ബട്ടെ
ഗരിമല ഗപടാല ഗലകാലമു |
തിരുവേംകടഗിരി ദേവുഡൈനഹരി
ദരിചേരാ ഗൊംതയു ബൊദ്ദുലേദു ||

Also Read :

Gaaline Poya Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment