Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Annamayya Keerthana – Gaaline Poya in Malayalam

Gaaline Poya Lyrics in Malayalam:

ഗാലിനേ പോയ ഗലകാലമു
താലിമികി ഗൊംതയു ബൊദ്ദുലേദു ||

അഡുസു ചൊരനേ പട്ടെ നടുനിടു ഗാള്ളു
ഗുഡുഗുകൊനനേ പട്ടെ ഗലകാലമു |
ഒഡലികി ജീവുനി കൊഡയഡൈനഹരി
ദഡവഗാ ഗൊംതയു ബൊദ്ദുലേദു ||

കലചി ചിംദനേ പട്ടെ ഗഡവഗ നിംചഗ ബട്ടെ കലുഷദേഹപുബാധ ഗലകാലമു |
തലപോസി തനപാലി ദൈവമൈന ഹരി
ദലചഗാ ഗൊംതയു ബൊദ്ദുലേദു |

ശിരമു മുഡുവബട്ടെ ചിക്കുദിയ്യഗ ബട്ടെ
ഗരിമല ഗപടാല ഗലകാലമു |
തിരുവേംകടഗിരി ദേവുഡൈനഹരി
ദരിചേരാ ഗൊംതയു ബൊദ്ദുലേദു ||

Also Read :

Gaaline Poya Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top