Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Annamayya Keerthana – E Puraanamula Nenta Vedikinaa in Hindi

E Puraanamula Nenta Vedikinaa Lyrics in Hindi:

एपुराणमुल नेन्त वेदिकिना ।
श्रीपतिदासुलु चेड रेन्नडुनु ॥

वारिविरहितमुलु अवि गोन्नाल्लकु ।
विरसम्बुलु मरि विफलमुलु ।
नरहरि गोलि चिटु नम्मिनवरमुलु ।
निरतमु लेन्नडु नेलवुलु चेडवु ॥

कमलाक्षुनि मतिगाननिचदुवुलु ।
कुमतम्बुलु बहुकुपथमुलु ।
जमलि नच्युतुनि समाराधनलु ।
विमलमुले कानि वितथमुगावु ॥

श्रीवल्लभुगति जेरनिपदवुलु ।
दावतुलु कपटधर्ममुलु ।
श्रीवेङ्कटपति सेविञ्चुनेवलु ।
पावनमु लधिकभाग्यपुसिरुलु ॥

Also Read :

E Puraanamula Nenta Vedikinaa Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top