Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthanas E Puraanamula Nenta Vedikinaa Hindi Lyrics

Annamayya Keerthana – E Puraanamula Nenta Vedikinaa in Hindi

E Puraanamula Nenta Vedikinaa Lyrics in Hindi: एपुराणमुल नेन्त वेदिकिना । श्रीपतिदासुलु चेड रेन्नडुनु ॥ वारिविरहितमुलु अवि गोन्नाल्लकु । विरसम्बुलु मरि विफलमुलु । नरहरि गोलि चिटु नम्मिनवरमुलु । निरतमु लेन्नडु नेलवुलु चेडवु ॥ कमलाक्षुनि मतिगाननिचदुवुलु । कुमतम्बुलु बहुकुपथमुलु । जमलि नच्युतुनि समाराधनलु । विमलमुले कानि वितथमुगावु ॥ श्रीवल्लभुगति जेरनिपदवुलु । दावतुलु कपटधर्ममुलु । श्रीवेङ्कटपति सेविञ्चुनेवलु […]

Scroll to top