Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – E Puraanamula Nenta Vedikinaa in Malayalam

E Puraanamula Nenta Vedikinaa Lyrics in Malayalam:

ഏപുരാണമുല നെംത വെദികിനാ |
ശ്രീപതിദാസുലു ചെഡ രെന്നഡുനു ||

വാരിവിരഹിതമുലു അവി ഗൊന്നാള്ളകു |
വിരസംബുലു മരി വിഫലമുലു |
നരഹരി ഗൊലി ചിടു നമ്മിനവരമുലു |
നിരതമു ലെന്നഡു നെലവുലു ചെഡവു ||

കമലാക്ഷുനി മതിഗാനനിചദുവുലു |
കുമതംബുലു ബഹുകുപഥമുലു |
ജമളി നച്യുതുനി സമാരാധനലു |
വിമലമുലേ കാനി വിതഥമുഗാവു ||

ശ്രീവല്ലഭുഗതി ജേരനിപദവുലു |
ദാവതുലു കപടധര്മമുലു |
ശ്രീവേംകടപതി സേവിംചുനേവലു |
പാവനമു ലധികഭാഗ്യപുസിരുലു ||

Also Read :

E Puraanamula Nenta Vedikinaa Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment