Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthanas E Puraanamula Nenta Vedikinaa Malayalam Lyrics

Annamayya Keerthana – E Puraanamula Nenta Vedikinaa in Malayalam

E Puraanamula Nenta Vedikinaa Lyrics in Malayalam: ഏപുരാണമുല നെംത വെദികിനാ | ശ്രീപതിദാസുലു ചെഡ രെന്നഡുനു || വാരിവിരഹിതമുലു അവി ഗൊന്നാള്ളകു | വിരസംബുലു മരി വിഫലമുലു | നരഹരി ഗൊലി ചിടു നമ്മിനവരമുലു | നിരതമു ലെന്നഡു നെലവുലു ചെഡവു || കമലാക്ഷുനി മതിഗാനനിചദുവുലു | കുമതംബുലു ബഹുകുപഥമുലു | ജമളി നച്യുതുനി സമാരാധനലു | വിമലമുലേ കാനി വിതഥമുഗാവു || ശ്രീവല്ലഭുഗതി ജേരനിപദവുലു | ദാവതുലു കപടധര്മമുലു | ശ്രീവേംകടപതി സേവിംചുനേവലു […]

Scroll to top