Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Ee Suralu Ee Munulu in Hindi

Annamayya Keerthana – Ee Suralu Ee Munulu Lyrics in Hindi:

ई सुरलीमुनु लीचराचरमुलु ।
यिसकलमन्तयु निदि येव्वरु ॥

एन्निक नाममु लिटु नीवै युण्डग ।
यिन्नि नाममु लिटु नीवै युण्डग ।
वुन्नचोटने नीवु वुण्डुचुण्डुग मरि ।
यिन्निटा दिरुगुवा रिदि येव्वरु ॥

वोक्करूपै नीवु वुण्डुचुण्डग मरि ।
तक्किन यीरूपमुलु तामेव्वरु ।
यिक्कडनक्कड नीवु यिटु आत्मललोनुण्ड ।
मक्कुव नुण्डुवारु मरि येव्वरु ॥

श्रीवेङ्कटाद्रिपै चेलगि नी वुण्डगा ।
दैवम्बुलनुवारु तामेव्वरु ।
कावलसिनचोट कलिगि नीवुण्डग ।
यीविश्वपरिपूणु लिदि येव्वरु ॥

Also Read :

Ee Suralu Ee Munulu Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment