Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Ee Suralu Ee Munulu in Malayalam

Annamayya Keerthana – Ee Suralu Ee Munulu Lyrics in Malayalam:

ഈ സുരലീമുനു ലീചരാചരമുലു |
യിസകലമംതയു നിദി യെവ്വരു ||

എന്നിക നാമമു ലിടു നീവൈ യുംഡഗ |
യിന്നി നാമമു ലിടു നീവൈ യുംഡഗ |
വുന്നചോടനേ നീവു വുംഡുചുംഡുഗ മരി |
യിന്നിടാ ദിരുഗുവാ രിദി യെവ്വരു ||

വൊക്കരൂപൈ നീവു വുംഡുചുംഡഗ മരി |
തക്കിന യീരൂപമുലു താമെവ്വരു |
യിക്കഡനക്കഡ നീവു യിടു ആത്മലലോനുംഡ |
മക്കുവ നുംഡുവാരു മരി യെവ്വരു ||

ശ്രീവേംകടാദ്രിപൈ ചെലഗി നീ വുംഡഗാ |
ദൈവംബുലനുവാരു താമെവ്വരു |
കാവലസിനചോട കലിഗി നീവുംഡഗ |
യീവിശ്വപരിപൂണു ലിദി യെവ്വരു ||

Also Read :

Ee Suralu Ee Munulu Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment