Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthana – Chaduvulone Harina in Hindi

Annamayya Keerthana – Chaduvulone Harina Lyrics in Hindi:

चदुवुलोने हरिनि जट्टिगोनवलेगाक ।
मदमुगप्पिनमीद मगुड नदि गलदा ॥

जडमतिकि सहजमे संसारयातन यिदि ।
कडु निन्दुलो बरमु गडियिञ्चवलेगाक ।
तोडरि गालप्पुडु तूर्पेत्तक तानु ।
विडिचि मऱचिन वेनक वेदकिते गलदा ॥

भवबन्धुनकु विधिपापपुण्यपुलङ्के ।
तिविरि यिन्दुने तेलिवि तेलुसुकोवलेगाक ।
अवल वेन्नेललोने अल्लुनेरे ल्लिन्ते ।
निविरि निन्नटिवुनिकि नेटिकि गलदा ॥

देहधारिकि गलदे तेगनियिन्द्रियबाध ।
साहसम्बुन भक्ति साधिञ्चवलेगाक ।
यिहलनु श्रीवेङ्कटेशुदासुलवलन ।
वूहिञ्चि गतिगानक वोदिगिते गलदा ॥

Also Read :

Chaduvulone Harina Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Annamayya Keerthana – Chaduvulone Harina in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top