Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

CHADUVULONE HARINA LYRICS IN Hindi

Annamayya Keerthana – Chaduvulone Harina in Hindi

Annamayya Keerthana – Chaduvulone Harina Lyrics in Hindi: चदुवुलोने हरिनि जट्टिगोनवलेगाक । मदमुगप्पिनमीद मगुड नदि गलदा ॥ जडमतिकि सहजमे संसारयातन यिदि । कडु निन्दुलो बरमु गडियिञ्चवलेगाक । तोडरि गालप्पुडु तूर्पेत्तक तानु । विडिचि मऱचिन वेनक वेदकिते गलदा ॥ भवबन्धुनकु विधिपापपुण्यपुलङ्के । तिविरि यिन्दुने तेलिवि तेलुसुकोवलेगाक । अवल वेन्नेललोने अल्लुनेरे ल्लिन्ते । निविरि निन्नटिवुनिकि नेटिकि गलदा […]

Scroll to top