Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Chaaladaa Brahmamidi in Hindi

Annamayya Keerthana – Chaaladaa Brahmamidi Lyrics in Hindi:

चालदा ब्रह्ममिदि सङ्कीर्तनं मीकु ।
जालेल्ल नडगिञ्चु सङ्कीर्तनम् ॥

सन्तोष करमैन सङ्कीर्तनम् ।
सन्ताप मणगिञ्चु सङ्कीर्तनम् ।
जन्तुवुल रक्षिञ्चु सङ्कीर्तनम् ।
सन्ततमु दलचुडी सङ्कीर्तनम् ॥

सामजमु गाञ्चिनदि सङ्कीर्तनम् ।
साममुन केक्कुडी सङ्कीर्तनम् ।
सामीप्य मिन्दरिकि सङ्कीर्तनम् ।
सामान्यमा विष्णु सङ्कीर्तनम् ॥

जमुबारि विडिपिञ्चु सङ्कीर्तनम् ।
सम बुद्धि वोडमिञ्चु सङ्कीर्तनम् ।
जमलि सौख्यमुलिच्चु सङ्कीर्तनम् ।
शमदमादुल जेयु सङ्कीर्तनम् ॥

जलजासनुनि नोरि सङ्कीर्तनम् ।
चलिगोण्ड सुतदलचु सङ्कीर्तनम् ।
चलुव गडु नालुककु सङ्कीर्तनम् ।
चलपट्टि तलचुडी सङ्कीर्तनम् ॥

सरवि सम्पदलिच्चु सङ्कीर्तनम् ।
सरिलेनि दिदियपो सङ्कीर्तनम् ।
सरुस वेङ्कट विभुनि सङ्कीर्तनम् ।
सरुगननु दलचुडी सङ्कीर्तनम् ॥

Also Read :

Chaaladaa Brahmamidi Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment