Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Chaaladaa Brahmamidi in English

Annamayya Keerthana – Chaaladaa Brahmamidi Lyrics in English

calada brahmamidi sankirtanam miku |
jalella nadagincu sankirtanam ||

santosa karamaina sankirtanam |
santapa managincu sankirtanam |
jantuvula raksincu sankirtanam |
santatamu dalacudi sankirtanam ||

samajamu gancinadi sankirtanam |
samamuna kekkudi sankirtanam |
samipya mindariki sankirtanam |
samanyama visnu sankirtanam ||
jamubari vidipincu sankirtanam |
sama buddhi vodamincu sankirtanam |
jamaḷi saukhyamuliccu sankirtanam |
śamadamadula jeyu sankirtanam ||

jalajasanuni nori sankirtanam |
caligonda sutadalacu sankirtanam |
caluva gadu nalukaku sankirtanam |
calapaṭṭi talacudi sankirtanam ||

saravi sampadaliccu sankirtanam |
sarileni didiyapo sankirtanam |
sarusa venkaṭa vibhuni sankirtanam |
sarugananu dalacudi sankirtanam ||

Also Read :

Chaaladaa Brahmamidi Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment