Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthana Chaaladaa Hari Naama Hindi Lyrics

Annamayya Keerthana – Chalada Harinama in Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – Chaaladaa Hari Naama Lyrics in Hindi: चालदा हरि नाम सौख्यामृतमु दमकु । चालदा हितवैन चवुलेल्लनु नोसग ॥ इदि योकटि हरि नाम मिन्तैन जालदा । चेदरकी जन्ममुल चेरलु विडिपिञ्च । मदिनोकटे हरिनाम मन्त्रमदि चालदा । पदिवेल नरक कूपमुल वेडलिञ्च ॥ कलदोकटि हरिनाम कनकाद्रि चालदा । तोलगुमनि दारिद्र्यदोषम्बु चेरुच । तेलिवोकटि हरिनामदीप मदि चालदा […]

Scroll to top