Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Hindi Songs

Annamayya Keerthana – Deva Ee Tagavu Teerchavayyaa in Hindi With Meaning

Deva Ee Tagavu Teerchavayyaa Lyrics in Hindi: देव यी तगवु दीर्चवय्या वेवेलकु निदि विन्नपमय्या ॥ तनुवुन बोडमिनतति निन्द्रियमुलु पोनिगि येक्कडिकि बोवुनया । पेनगि तल्लिकड बिड्डलु भुविलो येनगोनि येक्कडि केगुदुरय्या ॥ पोडुगुचु मनमुन बोडमिन यासलु अदन नेक्कडिकि नरुगुनया । वोदुगुचु जलमुलनुण्डु मत्स्यमुलु पदपडि येगति बासीनय्या ॥ ललि नोकटोकटिकि लङ्केलु निवे अलरुचु नेमनि यन्दुनया । बलु श्रीवेङ्कटपति […]

Annamayya Keerthana – Choodaramma Satulaaraa in Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – Choodaramma Satulaaraa Lyrics in Hindi: चूडरम्म सतुलारा सोबान पाडरम्म । कूडुन्नदि पति चूडि कुडुत नाञ्चारि ॥ श्रीमहालक्ष्मियट सिङ्गारालके मरुदु । कामुनि तल्लियट चक्कदनालके मरुदु । सोमुनि तोबुट्टुवट सोम्पुकललकेमरुदु । कोमलाङ्गि ई चूडि कुडुत नाञ्चारि ॥ कलशाब्धि कूतुरट गम्भीरलके मरुदु । तलपलोक मातयट दय मरि एमरुदु । जलजनिवासिनियट चल्लदनमेमरुदु । कोलदिमीर ई चूडि […]

Annamayya Keerthana – Cheri Yasodaku in Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – Cheri Yasodaku Lyrics in Hindi: चेरि यशोदकु शिशु वितडु धारुणि ब्रह्मकु तण्ड्रियु नितडु ॥ सोलसि चूचिननु सूर्यचन्द्रुलनु ललि वेदचल्लेडुलक्षणुडु । निलिचिननिलुवुन निखिलदेवतल कलिगिञ्चु सुरलगनिवो यितडु ॥ माटलाडिननु मरियजाण्डमुलु कोटुलु वोडमेटिगुणराशि । नीटगुनूर्पुल निखिलवेदमुलु चाटुवनू रेटिसमुद्र मितडु ॥ मुङ्गिट जोलसिन मोहन मात्मल बोङ्गिञ्चेघनपुरुषुडु । सङ्गति मावण्टिशरणागतुलकु नङ्गमु श्रीवेङ्कटाधिपु डितडु ॥ Annamayya Keerthana – […]

Annamayya Keerthana – Chalada Harinama in Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – Chaaladaa Hari Naama Lyrics in Hindi: चालदा हरि नाम सौख्यामृतमु दमकु । चालदा हितवैन चवुलेल्लनु नोसग ॥ इदि योकटि हरि नाम मिन्तैन जालदा । चेदरकी जन्ममुल चेरलु विडिपिञ्च । मदिनोकटे हरिनाम मन्त्रमदि चालदा । पदिवेल नरक कूपमुल वेडलिञ्च ॥ कलदोकटि हरिनाम कनकाद्रि चालदा । तोलगुमनि दारिद्र्यदोषम्बु चेरुच । तेलिवोकटि हरिनामदीप मदि चालदा […]

Annamayya Keerthana – Bhaavamu Lona in Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – Bhaavamu Lona Lyrics in Hindi: भावमुलोना बाह्यमुनन्दुनु । गोविन्द गोविन्दयनि कोलुववो मनसा ॥ हरि यवतारमुले यखिल देवतलु हरि लोनिवे ब्रह्माण्डम्बुलु । हरि नाममुले अन्नि मन्त्रमुलु हरि हरि हरि हरि यनवो मनसा ॥ विष्णुनि महिमले विहित कर्ममुलु विष्णुनि पोगडेडि वेदम्बुलु । विष्णुडोक्कडे विश्वान्तरात्मुडु विष्णुवु विष्णुवनि वेदकवो मनसा ॥ अच्युतुडितडे आदियु नन्त्यमु अच्युतुडे यसुरान्तकुडु […]

Annamayya Keerthana – Bhavayami Gopalabalam in Hindi With Meaning

Bhavayami Gopalabalam was wrote by Annamacharya. Bhavayami Gopalabalam Lyrics in Hindi: भावयामि गोपालबालं मन- स्सेवितं तत्पदं चिन्तयेहं सदा ॥ कटि घटित मेखला खचितमणि घण्टिका- पटल निनदेन विभ्राजमानम् । कुटिल पद घटित सङ्कुल शिञ्जितेनतं चटुल नटना समुज्ज्वल विलासम् ॥ निरतकर कलित नवनीतं ब्रह्मादि सुर निकर भावना शोभित पदम् । तिरुवेङ्कटाचल स्थितम् अनुपमं हरिं परम पुरुषं गोपालबालम् […]

Annamayya Keerthana – Brahma Kadigina Padamu in Hindi With Meaning

Brahma Kadigina Padamu was wrote by Annamacharya. Brahma Kadigina Padamu Lyrics in Hindi: ब्रह्म कडिगिन पादमु ब्रह्ममु दाने नी पादमु ॥ चेलगि वसुध गोलिचिन नी पादमु बलि तल मोपिन पादमु । तलकग गगनमु तन्निन पादमु बलरिपु गाचिन पादमु ॥ कामिनि पापमु कडिगिन पादमु पामुतल निडिन पादमु । प्रेमपु श्रीसति पिसिकेडि पादमु पामिडि तुरगपु पादमु ॥ […]

Annamayya Keerthana – Jagadapu Chanavula in Hindi With Meaning

Jagadapu Chanavula was wrote by Annamacharya. Jagadapu Chanuvula Lyrics in Hindi: जगडपु चनुवुल जाजर सगिनल मञ्चपु जाजर ॥ मोल्ललु तुरुमुल मुडिचिन बरुवुन मोल्लपु सरसपु मुरिपेमुन । जल्लन पुप्पोडि जारग पतिपै चल्ले पतिपै चल्ले रतिवलु जाजर ॥ भारपु कुचमुल पैपै कडु सिं- गारमु नेरपेटि गन्धवोडि । चेरुव पतिपै चिन्दग पडतुलु सारेकु चल्लेरु जाजर ॥ बिङ्कपु कूटमि […]

Annamayya Keerthana – Jo Achyutananda in Hindi

Jo Achyutananda Lyrics in Hindi: जो अच्युतानन्द जोजो मुकुन्दा रावे परमानन्द राम गोविन्दा ॥ अङ्गजुनि गन्न मा यन्न यिटु रारा बङ्गारु गिन्नेलो पालु पोसेरा । दोङ्ग नीवनि सतुलु गोङ्कुचुन्नारा मुङ्गिट नाडरा मोहनाकार ॥ गोवर्धनम्बेल्ल गोडुगुगा पट्टि कावरम्मुन नुन्न कंसुपडगोट्टि । नीवु मधुरापुरमु नेलचेपट्टि ठीवितो नेलिन देवकीपट्टि ॥ नन्दु निण्टनु जेरि नयमु मीऱङ्ग चन्द्रवदनलु नीकु सेव […]

Scroll to top