Tag - Annamayya Hindi Songs

Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Bhaavamu Lona in Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – Bhaavamu Lona Lyrics in Hindi: भावमुलोना बाह्यमुनन्दुनु । गोविन्द गोविन्दयनि कोलुववो मनसा ॥ हरि यवतारमुले यखिल देवतलु हरि लोनिवे...

Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Jo Achyutananda in Hindi

Jo Achyutananda Lyrics in Hindi: जो अच्युतानन्द जोजो मुकुन्दा रावे परमानन्द राम गोविन्दा ॥ अङ्गजुनि गन्न मा यन्न यिटु रारा बङ्गारु गिन्नेलो पालु पोसेरा । दोङ्ग...

Ads