Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Chalada Hari Nama Song Lyrics Malayalam

Annamayya Keerthana – Chalada Harinama in Malayalam With Meaning

Annamayya Keerthana – Chaaladaa Hari Naama Lyrics in Malayalam: ചാലദാ ഹരി നാമ സൗഖ്യാമൃതമു ദമകു | ചാലദാ ഹിതവൈന ചവുലെല്ലനു നൊസഗ || ഇദി യൊകടി ഹരി നാമ മിംതൈന ജാലദാ | ചെദരകീ ജന്മമുല ചെരലു വിഡിപിംച | മദിനൊകടെ ഹരിനാമ മംത്രമദി ചാലദാ | പദിവേല നരക കൂപമുല വെഡലിംച || കലദൊകടി ഹരിനാമ കനകാദ്രി ചാലദാ | തൊലഗുമനി ദാരിദ്ര്യദോഷംബു ചെരുച | തെലിവൊകടി ഹരിനാമദീപ മദി ചാലദാ […]

Scroll to top