Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Annamayya Songs Telugu

Annamayya Keerthana Kamadhenuvide Telugu With Meaning

Annamayya Keerthana – Kamadhenuvide lyrics in Telugu: కామధేను విదే కల్పవృక్ష మిదే ప్రామాణ్యము గల ప్రపన్నులకు || హరినామజపమే ఆభరణంబులు పరమాత్మునినుతి పరిమళము | దరణిదరు పాదసేవే భోగము పరమంబెరిగిన ప్రపన్నులకు || దేవుని ధ్యానము దివ్యాన్నంబులు శ్రీవిభు భక్తే జీవనము | ఆవిష్ణు కైంకర్యమే సంసారము పావనులగు యీ ప్రపన్నులకు || యేపున శ్రీవేంకటేశుడే సర్వము దాపై యితని వందనమే విధి | కాపుగ శరణాగతులే చుట్టాలు పై పయి గెలిచిన ప్రపన్నులకు […]

Annamayya Keerthana Viswaroopamidivo Telugu With Meaning

Annamayya Keerthana – Viswaroopamidivo lyrics in Telugu: విశ్వరూపమిదివో విష్ణురూపమిదివో శాశ్వతులమైతిమింక జయము నాజన్మము || కొండవంటి హరిరూపు గురుతైన తిరుమల పండిన వృక్షములే కల్పతరువులు | నిండిన మృగాదులెల్ల నిత్యముక్తజనములు మెండుగ ప్రత్యక్షమాయె మేలువోనాజన్మము || మేడవంటి హరిరూపు మించైనపైడి గోపుర మాడనే వాలిన పక్షుల మరులు | వాడల కోనేటి చుట్ల వైకుంఠ నగరము యీడమాకు పొడచూపె ఇహమేపోపరము || కోటిమదనులవంటి గుడిలో చక్కని మూర్తి యీటులేని శ్రీ వేంకటేశుడితడు | వాటపు […]

Annamayya Keerthana Vinnapaalu Vinavale Telugu With Meaning

Annamayya Keerthana – Vinnapalu Vinavale lyrics in Telugu: విన్నపాలు వినవలె వింత వింతలు | పన్నగపు దోమతెర పైకెత్తవేలయ్యా || తెల్లవారె జామెక్కె దేవతలు మునులు | అల్లనల్ల నంతనింత నదిగోవారే | చల్లని తమ్మిరేకులు సారసపు గన్నులు | మెల్లమెల్లనె విచ్చి మేలుకొనవేలయ్యా || గరుడ కిన్నరయక్ష కామినులు గములై | విరహపు గీతముల వింతాలాపాల | పరిపరివిధముల బాడేరునిన్నదివో | సిరిమొగము దెరచి చిత్తగించవేలయ్యా || పొంకపు శేషాదులు తుంబురునారదాదులు | […]

Annamayya Keerthana Viduva Viduvaninka Telugu Lyrics

Viduva Viduva Ninka lyrics in Telugu: విడువవిడువనింక విష్ణుడ నీపాదములు కడగి సంసారవార్థి కడుముంచుకొనిన || పరమాత్మ నీవెందో పరాకైయున్నాను పరగ నన్నింద్రియాలు పరచినాను | ధరణిపై చెలరేగి తనువు వేసరినాను దురితాలు నలువంకఁ దొడికి తీసినను || పుట్టుగు లిట్టె రానీ భువి లేక మాననీ వట్టి ముదిమైన రానీ వయసే రానీ | చుట్టుకొన్నబంధములు చూడనీ వీడనీ నెట్టుకొన్నయంతరాత్మ నీకు నాకుబోదు || యీదేహమే యయిన ఇక నొకటైనాను కాదు గూడదని ముక్తి […]

Annamayya Keerthana Vedukondaamaa Telugu With Meaning

Annamayya Keerthana – Vedukondama lyrics in Telugu: వేడుకొందామా వేంకటగిరి వేంకటేశ్వరుని || ఆమటి మ్రొక్కుల వాడె ఆదిదేవుడే వాడు | తోమని పళ్యాలవాడె దురిత దూరుడే || వడ్డికాసుల వాడె వనజనాభుడే పుట్టు | గొడ్డురాండ్రకు బిడ్డలిచ్చే గోవిందుడే || ఎలిమి గోరిన వరాలిచ్చే దేవుడే వాడు | అలమేల్మంగా శ్రీవేంకటాద్రి నాథుడే || Annamayya Keerthana – Vedukondama Meaning: Let us pray to Lord Venkateswara the lord of […]

Annamayya Keerthana Vedam Bevvani Telugu With Meaning

Annamayya Keerthana – vedambevvani vedikedini lyrics in Telugu: వేదం బెవ్వని వెదకెడివి | ఆదేవుని గొనియాడుడీ || అలరిన చైతన్యాత్మకు డెవ్వడు | కలడెవ్వ డెచట గలడనిన | తలతు రెవ్వనిని దనువియోగదశ | యిల నాతని భజియించుడీ || కడగి సకలరక్షకు డిందెవ్వడు | వడి నింతయు నెవ్వనిమయము | పిడికిట తృప్తులు పితరు లెవ్వనిని | దడవిన ఘనుడాతని గనుడు || కదసి సకలలోకంబుల వారలు | యిదివో కొలిచెద రెవ్వనిని […]

Annamayya Keerthana Vande Vaasudevam Telugu With Meaning

Annamayya Keerthana – Vande Vaasudevam lyrics in Telugu: వందే వాసుదేవం బృందారకాధీశ వందిత పదాబ్జమ్ || ఇందీవరశ్యామ మిందిరాకుచతటీ- చందనాంకిత లసత్చారు దేహమ్ | మందార మాలికామకుట సంశోభితం కందర్పజనక మరవిందనాభమ్ || ధగధగ కౌస్తుభ ధరణ వక్షస్థలం ఖగరాజ వాహనం కమలనయనమ్ | నిగమాదిసేవితం నిజరూపశేషప- న్నగరాజ శాయినం ఘననివాసమ్ || కరిపురనాథసంరక్షణే తత్పరం కరిరాజవరద సంగతకరాబ్జమ్ | సరసీరుహాననం చక్రవిభ్రాజితం తిరు వేంకటాచలాధీశం భజే || Annamayya Keerthana – Vande […]

Annamayya Keerthana Tvameva Saranam Telugu With Meaning

Annamayya Keerthana – Tvameva Saranam lyrics in Telugu: త్వమేవ శరణం త్వమేవ శరణం కమలోదర శ్రీజగన్నాథా || వాసుదేవ కృష్ణ వామన నరసింహ శ్రీ సతీశ సరసిజనేత్రా | భూసురవల్లభ పురుషోత్తమ పీత- కౌశేయవసన జగన్నాథా || బలభద్రానుజ పరమపురుష దుగ్ధ జలధివిహార కుంజరవరద | సులభ సుభద్రా సుముఖ సురేశ్వర కలిదోషహరణ జగన్నాథా || వటపత్రశయన భువనపాలన జంతు- ఘటకారకరణ శృంగారాధిపా | పటుతర నిత్యవైభవరాయ తిరువేంకటగిరినిలయ జగన్నాథా || Annamayya Keerthana […]

Annamayya Keerthana Tirumala Giri Raaya Lyrics in Telugu

Annamayya Keerthana – Tirumala Giri Raaya lyrics in Telugu: తిరుమలగిరిరాయ దేవరాహుత్తరాయ | సురతబిన్నాణరాయ సుగుణకోనేటిరాయ || సిరులసింగారరాయ చెలువపుతిమ్మరాయ | సరసవైభవరాయ సకలవినోదరాయ | వరవసంతములరాయ వనితలవిటరాయ | గురుతైన తేగరాయ కొండలకోనేటిరాయ || గొల్లెతలవుద్దండరాయ గోపాలకృష్ణరాయ | చల్లువెదజాణరాయ చల్లబరిమళరాయ | చెల్లుబడిధర్మరాయ చెప్పరానివలరాయ | కొల్లలైన భోగరాయ కొండలకోనేటిరాయ || సామసంగీతరాయ సర్వమోహనరాయ | ధామవైకుంఠరాయ దైత్యవిభాళరాయ | కామించి నిన్ను గోరితే గరుణించితివి నన్ను | శ్రీమంతుడ నీకు […]

Annamayya Keerthana – Teppagaa Maraaku Meeda Lyrics in Telugu

Annamayya Keerthana – Teppagaa Maraaku Meeda lyrics in Telugu: తెప్పగా మర్రాకు మీద తేలాడువాడు | ఎప్పుడు లోకములెల్ల నేలేటివాడు || మోతనీటి మడుగులో యీతగరచినవాడు | పాతగిలే నూతిక్రింద బాయనివాడు | మూతిదోసిపట్టి మంటిముద్ద పెల్లగించువాడు | రోతయైన పేగుల పేరులు గలవాడు || కోడికూత నోరివాని కుర్రతమ్ముడైనవాడు | బూడిద బూసినవాని బుద్ధులవాడు | మాడవన్నె లేడివెంట మాయలబడినవాడు | దూడల నావులగాచి దొరయైనవాడు || ఆకసానబారే వూరి అతివల మానముల […]

Scroll to top