Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Ashtapadi Text in Punjabi

Home /

ਅਸ਼੍ਟਪਦੀ Lyrics in Punjabi: (ਰਾਗ ਭੈਰਵ) ਜਯਤਿ ਨਿਜਘੋਸ਼ਭੁਵਿ ਗੋਪਮਣਿਭੂਸ਼ਣਮ੍ । ਯੁਵਤਿਕਲਧੌਤਰਤਿਜਟਿਤਮਵਿਦੂਸ਼ਣਮ੍ ॥ ਧ੍ਰੁਵਪਦਮ੍ ॥ ਵਿਕਚਸ਼ਰਦਮ੍ਬੁਰੁਹਰੁਚਿਰਮੁਖਤੋऽਨਿਸ਼ਮ੍ । ਜਿਘ੍ਰਤਾਦਮਲਮਧੁਮਦਸ਼ਾਲਿਨੀ ਭਸ਼ਮ੍ ॥ ੧॥ ਤਰਲਦਲਸਾਪਾਙ੍ਗਵਿਭ੍ਰਮਭ੍ਰਾਮਿਤਮ੍ । ਨਿਃਸ੍ਥਿਰੀਭਵਿਤੁਮਿਚ੍ਛਤੁ ਹਦਿਤਕਾਮਿਤਮ੍ ॥ ੨॥ ਮਧੁਰਮਦੁਹਾਸਕਲਿਤਾਧਰਚ੍ਯੁਤਰਸਮ੍…