Tag - Astaka Lyrics in Bengali

Ashtaka Shiva Stotram

Agastya Ashtakam Lyrics in Bengali

Agastya Ashtakam in Bengali: ॥ অগস্ত্যাষ্টকম্ ॥ অদ্য মে সফলং জন্ম চাদ্য মে সফলং তপঃ । অদ্য মে সফলং জ্ঞানং শম্ভো ত্বত্পাদদর্শনাত্ ॥ ১ ॥ কৃতার্থোঽহং কৃতার্থোঽহং...