Ashtaka

Agastya Ashtakam Lyrics in Bengali

অগস্ত্যাষ্টকম্ Lyrics in Bengali:

অদ্য মে সফলং জন্ম চাদ্য মে সফলং তপঃ ।
অদ্য মে সফলং জ্ঞানং শম্ভো ত্বত্পাদদর্শনাত্ ॥ ১॥

কৃতার্থোঽহং কৃতার্থোঽহং কৃতার্থোঽহং মহেশ্বর ।
অদ্য তে পাদপদ্মস্য দর্শনাত্ভক্তবত্সল ॥ ২॥

শিবশ্শম্ভুঃ শিবশ্শংভুঃ শিবশ্শংভুঃ শিবশ্শিবঃ ।
ইতি ব্যাহরতো নিত্যং দিনান্যায়ান্তু য়ান্তু মে ॥ ৩॥

শিবে ভক্তিশ্শিবে ভক্তিশ্শিবে ভক্তির্ভবেভবে ।
সদা ভূয়াত্ সদা ভূয়াত্সদা ভূয়াত্সুনিশ্চলা ॥ ৪॥

আজন্ম মরণং য়স্য মহাদেবান্যদৈবতম্ ।
মাজনিষ্যত মদ্বংশে জাতো বা দ্রাগ্বিপদ্যতাম্ ॥ ৫॥

জাতস্য জায়মানস্য গর্ভস্থস্যাঽপি দেহিনঃ ।
মাভূন্মম কুলে জন্ম য়স্য শম্ভুর্ন-দৈবতম্ ॥ ৬॥

বয়ং ধন্যা বয়ং ধন্যা বয়ং ধন্যা জগত্ত্রয়ে ।
আদিদেবো মহাদেবো য়দস্মত্কুলদৈবতম্ ॥ ৭॥

হর শংভো মহাদেব বিশ্বেশামরবল্লভ ।
শিবশঙ্কর সর্বাত্মন্নীলকণ্ঠ নমোঽস্তু তে ॥ ৮॥

অগস্ত্যাষ্টকমেতত্তু য়ঃ পঠেচ্ছিবসন্নিধৌ ।
শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে ॥ ৯॥

॥ ইত্যগস্ত্যাষ্টকম্ ॥