Ashtaka

Agastya Ashtakam Lyrics in English

agastyāṣṭakam Lyrics in English:

adya me saphalam janma cadya me saphalam tapah ।
adya me saphalam jnanam sambho tvatpadadarsanat ॥ 1॥

krtartho’ham krtartho’ham krtartho’ham mahesvara ।
adya te padapadmasya darsanatbhaktavatsala ॥ 2॥

sivassambhuh sivassambhuh sivassambhuh sivassivah ।
iti vyaharato nityam dinanyayantu yantu me ॥ 3॥

sive bhaktissive bhaktissive bhaktirbhavebhave ।
sada bhuyat sada bhuyatsada bhuyatsuniscala ॥ 4॥

ajanma maranam yasya mahadevanyadaivatam ।
majanisyata madvamse jato va dragvipadyatam ॥ 5॥

jatasya jayamanasya garbhasthasya’pi dehinah ।
mabhunmama kule janma yasya sambhurna-daivatam ॥ 6॥

vayam dhanya vayam dhanya vayam dhanya jagattraye ।
adidevo mahadevo yadasmatkuladaivatam ॥ 7॥

hara sambho mahadeva visvesamaravallabha ।
sivasaṅkara sarvatmannīlakantha namo’stu te ॥ 8॥

agastyastakametattu yah pathecchivasannidhau ।
sivalokamavapnoti sivena saha modate ॥ 9॥

॥ ityagastyastakam ॥