Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Agastya Ashtakam Lyrics in Kannada

Agastya Ashtakam Lyrics in Kannada

156 Views

ಅಗಸ್ತ್ಯಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಅದ್ಯ ಮೇ ಸಫಲಂ ಜನ್ಮ ಚಾದ್ಯ ಮೇ ಸಫಲಂ ತಪಃ ।
ಅದ್ಯ ಮೇ ಸಫಲಂ ಜ್ಞಾನಂ ಶಮ್ಭೋ ತ್ವತ್ಪಾದದರ್ಶನಾತ್ ॥ 1॥

ಕೃತಾರ್ಥೋಽಹಂ ಕೃತಾರ್ಥೋಽಹಂ ಕೃತಾರ್ಥೋಽಹಂ ಮಹೇಶ್ವರ ।
ಅದ್ಯ ತೇ ಪಾದಪದ್ಮಸ್ಯ ದರ್ಶನಾತ್ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ॥ 2॥

ಶಿವಶ್ಶಮ್ಭುಃ ಶಿವಶ್ಶಂಭುಃ ಶಿವಶ್ಶಂಭುಃ ಶಿವಶ್ಶಿವಃ ।
ಇತಿ ವ್ಯಾಹರತೋ ನಿತ್ಯಂ ದಿನಾನ್ಯಾಯಾನ್ತು ಯಾನ್ತು ಮೇ ॥ 3॥

ಶಿವೇ ಭಕ್ತಿಶ್ಶಿವೇ ಭಕ್ತಿಶ್ಶಿವೇ ಭಕ್ತಿರ್ಭವೇಭವೇ ।
ಸದಾ ಭೂಯಾತ್ ಸದಾ ಭೂಯಾತ್ಸದಾ ಭೂಯಾತ್ಸುನಿಶ್ಚಲಾ ॥ 4॥

ಆಜನ್ಮ ಮರಣಂ ಯಸ್ಯ ಮಹಾದೇವಾನ್ಯದೈವತಮ್ ।
ಮಾಜನಿಷ್ಯತ ಮದ್ವಂಶೇ ಜಾತೋ ವಾ ದ್ರಾಗ್ವಿಪದ್ಯತಾಮ್ ॥ 5॥

ಜಾತಸ್ಯ ಜಾಯಮಾನಸ್ಯ ಗರ್ಭಸ್ಥಸ್ಯಾಽಪಿ ದೇಹಿನಃ ।
ಮಾಭೂನ್ಮಮ ಕುಲೇ ಜನ್ಮ ಯಸ್ಯ ಶಮ್ಭುರ್ನ-ದೈವತಮ್ ॥ 6॥

ವಯಂ ಧನ್ಯಾ ವಯಂ ಧನ್ಯಾ ವಯಂ ಧನ್ಯಾ ಜಗತ್ತ್ರಯೇ ।
ಆದಿದೇವೋ ಮಹಾದೇವೋ ಯದಸ್ಮತ್ಕುಲದೈವತಮ್ ॥ 7॥

ಹರ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ವಿಶ್ವೇಶಾಮರವಲ್ಲಭ ।
ಶಿವಶಂಕರ ಸರ್ವಾತ್ಮನ್ನೀಲಕಂಠ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥ 8॥

ಅಗಸ್ತ್ಯಾಷ್ಟಕಮೇತತ್ತು ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛಿವಸನ್ನಿಧೌ ।
ಶಿವಲೋಕಮವಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವೇನ ಸಹ ಮೋದತೇ ॥ 9॥

॥ ಇತ್ಯಗಸ್ತ್ಯಾಷ್ಟಕಮ್ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *