Ashtaka

Agastya Ashtakam Lyrics in Kannada

Agastya Ashtakam in Kannada:

॥ ಅಗಸ್ತ್ಯಾಷ್ಟಕಮ್ ॥
ಅದ್ಯ ಮೇ ಸಫಲಂ ಜನ್ಮ ಚಾದ್ಯ ಮೇ ಸಫಲಂ ತಪಃ ।
ಅದ್ಯ ಮೇ ಸಫಲಂ ಜ್ಞಾನಂ ಶಮ್ಭೋ ತ್ವತ್ಪಾದದರ್ಶನಾತ್ ॥ 1 ॥

ಕೃತಾರ್ಥೋಽಹಂ ಕೃತಾರ್ಥೋಽಹಂ ಕೃತಾರ್ಥೋಽಹಂ ಮಹೇಶ್ವರ ।
ಅದ್ಯ ತೇ ಪಾದಪದ್ಮಸ್ಯ ದರ್ಶನಾತ್ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ॥ 2 ॥

ಶಿವಶ್ಶಮ್ಭುಃ ಶಿವಶ್ಶಂಭುಃ ಶಿವಶ್ಶಂಭುಃ ಶಿವಶ್ಶಿವಃ ।
ಇತಿ ವ್ಯಾಹರತೋ ನಿತ್ಯಂ ದಿನಾನ್ಯಾಯಾನ್ತು ಯಾನ್ತು ಮೇ ॥ 3 ॥

ಶಿವೇ ಭಕ್ತಿಶ್ಶಿವೇ ಭಕ್ತಿಶ್ಶಿವೇ ಭಕ್ತಿರ್ಭವೇಭವೇ ।
ಸದಾ ಭೂಯಾತ್ ಸದಾ ಭೂಯಾತ್ಸದಾ ಭೂಯಾತ್ಸುನಿಶ್ಚಲಾ ॥ 4 ॥

ಆಜನ್ಮ ಮರಣಂ ಯಸ್ಯ ಮಹಾದೇವಾನ್ಯದೈವತಮ್ ।
ಮಾಜನಿಷ್ಯತ ಮದ್ವಂಶೇ ಜಾತೋ ವಾ ದ್ರಾಗ್ವಿಪದ್ಯತಾಮ್ ॥ 5 ॥

ಜಾತಸ್ಯ ಜಾಯಮಾನಸ್ಯ ಗರ್ಭಸ್ಥಸ್ಯಾಽಪಿ ದೇಹಿನಃ ।
ಮಾಭೂನ್ಮಮ ಕುಲೇ ಜನ್ಮ ಯಸ್ಯ ಶಮ್ಭುರ್ನ-ದೈವತಮ್ ॥ 6 ॥

ವಯಂ ಧನ್ಯಾ ವಯಂ ಧನ್ಯಾ ವಯಂ ಧನ್ಯಾ ಜಗತ್ತ್ರಯೇ ।
ಆದಿದೇವೋ ಮಹಾದೇವೋ ಯದಸ್ಮತ್ಕುಲದೈವತಮ್ ॥ 7 ॥

ಹರ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ವಿಶ್ವೇಶಾಮರವಲ್ಲಭ ।
ಶಿವಶಂಕರ ಸರ್ವಾತ್ಮನ್ನೀಲಕಂಠ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥ 8 ॥

ಅಗಸ್ತ್ಯಾಷ್ಟಕಮೇತತ್ತು ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛಿವಸನ್ನಿಧೌ ।
ಶಿವಲೋಕಮವಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವೇನ ಸಹ ಮೋದತೇ ॥ 9 ॥

॥ ಇತ್ಯಗಸ್ತ್ಯಾಷ್ಟಕಮ್ ॥

Also Read:

Agastya Ashtakam Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment