Tag - Bala Mukundashtakam Stotram Hindi

Ashtaka

Hare Krishna Mantra Bhajan Lyrics in Kannada

Hare Krishna Mantra Bhajan in Kannada: ॥ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರಂ ॥ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ | ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ || Also Read: Hare...

Sri Krsna Stotras Vishnu Stotram

Bala Mukundashtakam Lyrics in Hindi With Meaning

Bala Mukundashtakam Lyrics in Hindi: ॥ बालमुकुन्दाष्टकं ॥ करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् । वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा...