Tag - Bhadra Kali Stutih Text in Kannada

Ashtaka

Bhadrakali Stutih Lyrics in Kannada | ಭದ್ರಕಾಲೀಸ್ತುತಿಃ

ಭದ್ರಕಾಲೀಸ್ತುತಿಃ Lyrics in Kannada: ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣು ಊಚತುಃ – ನಮಾಮಿ ತ್ವಾಂ ವಿಶ್ವಕರ್ತ್ರೀಂ ಪರೇಶೀಂ ನಿತ್ಯಾಮಾದ್ಯಾಂ ಸತ್ಯವಿಜ್ಞಾನರೂಪಾಮ್ । ವಾಚಾತೀತಾಂ ನಿರ್ಗುಣಾಂ...