Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Bhadrakali Stutih Text in Kannada

Bhadrakali Stutih Lyrics in Kannada | ಭದ್ರಕಾಲೀಸ್ತುತಿಃ

ಭದ್ರಕಾಲೀಸ್ತುತಿಃ Lyrics in Kannada: ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣು ಊಚತುಃ – ನಮಾಮಿ ತ್ವಾಂ ವಿಶ್ವಕರ್ತ್ರೀಂ ಪರೇಶೀಂ ನಿತ್ಯಾಮಾದ್ಯಾಂ ಸತ್ಯವಿಜ್ಞಾನರೂಪಾಮ್ । ವಾಚಾತೀತಾಂ ನಿರ್ಗುಣಾಂ ಚಾತಿಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂ ಜ್ಞಾನಾತೀತಾಂ ಶುದ್ಧವಿಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಮ್ ॥ 1॥ ಪೂರ್ಣಾಂ ಶುದ್ಧಾಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಂ ಸುರೂಪಾಂ ದೇವೀಂ ವನ್ದ್ಯಾಂ ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯಾಮಪಿ ತ್ವಾಮ್ । ಸರ್ವಾನ್ತಃಸ್ಥಾಮುತ್ತಮಸ್ಥಾನಸಂಸ್ಥಾ- ಮೀಡೇ ಕಾಲೀಂ ವಿಶ್ವಸಮ್ಪಾಲಯಿತ್ರೀಮ್ ॥ 2॥ ಮಾಯಾತೀತಾಂ ಮಾಯಿನೀಂ ವಾಪಿ ಮಾಯಾಂ ಭೀಮಾಂ ಶ್ಯಾಮಾಂ ಭೀಮನೇತ್ರಾಂ ಸುರೇಶೀಮ್ । ವಿದ್ಯಾಂ ಸಿದ್ಧಾಂ ಸರ್ವಭೂತಾಶಯಸ್ಥಾ- ಮೀಡೇ ಕಾಲೀಂ ವಿಶ್ವಸಂಹಾರಕರ್ತ್ರೀಮ್ ॥ 3॥ ನೋ ತೇ […]

Scroll to top