Tag - Bhagavad Gita Chapter 11 Hindi

Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 11 in Hindi

Srimad Bhagawad Gita Chapter 11 in Hindi: अथ एकादशो‌உध्यायः । अर्जुन उवाच । मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसञ्ज्ञितम् । यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहो‌உयं विगतो मम ॥...