Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapters, Srimad Bhagavad Gita, Hinduism Shrimad Bhagavad Geeta, Srimad Bhagavad-Gita, bhagavad gita online, bhagavad gita in hindi,bhagwat geeta in english

Srimad Bhagavadgita Mahathmyam Lyrics in Telugu

Srimad Bhagavadgita Mahathmyam in Telugu: ॥ శ్రీ గీతా మాహాత్మ్యం ॥ ధరోవాచ – భగవన్పరేమేశాన భక్తిరవ్యభిచారిణీ | ప్రారబ్ధం భుజ్యమానస్య కథం భవతి హే ప్రభో || ౧ || శ్రీ విష్ణురువాచ – ప్రారబ్ధం భుజ్యమానో హి గీతాభ్యాసరతః సదా | స ముక్తః స సుఖీ లోకే కర్మణా నోపలిప్యతే || ౨ || మహాపాపాతిపాపాని గీతాధ్యానం కరోతి చేత్ | క్వచిత్స్పర్శం న కుర్వంతి నలినీదలమంబువత్ || ౩ || […]

Srimad Bhagavadgita Mahathmyam Lyrics in Kannada

Srimad Bhagavadgita Mahathmyam in Kannada: ॥ ಶ್ರೀ ಗೀತಾ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ॥ ಧರೋವಾಚ – ಭಗವನ್ಪರೇಮೇಶಾನ ಭಕ್ತಿರವ್ಯಭಿಚಾರಿಣೀ | ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ಭುಜ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಕಥಂ ಭವತಿ ಹೇ ಪ್ರಭೋ || ೧ || ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುರುವಾಚ – ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ಭುಜ್ಯಮಾನೋ ಹಿ ಗೀತಾಭ್ಯಾಸರತಃ ಸದಾ | ಸ ಮುಕ್ತಃ ಸ ಸುಖೀ ಲೋಕೇ ಕರ್ಮಣಾ ನೋಪಲಿಪ್ಯತೇ || ೨ || ಮಹಾಪಾಪಾತಿಪಾಪಾನಿ ಗೀತಾಧ್ಯಾನಂ ಕರೋತಿ ಚೇತ್ | ಕ್ವಚಿತ್ಸ್ಪರ್ಶಂ ನ ಕುರ್ವಂತಿ ನಲಿನೀದಲಮಂಬುವತ್ || ೩ || […]

Srimad Bhagavadgita Mahathmyam Lyrics in Tamil

Srimad Bhagavadgita Mahathmyam in Tamil: ॥ qஶ்ரீ கீ³தா மாஹாத்ம்யம் ॥ த⁴ரோவாச – ப⁴க³வன்பரேமேஶான ப⁴க்திரவ்யபி⁴சாரிணீ | ப்ராரப்³த⁴ம் பு⁴ஜ்யமானஸ்ய கத²ம் ப⁴வதி ஹே ப்ரபோ⁴ || 1 || ஶ்ரீ விஷ்ணுருவாச – ப்ராரப்³த⁴ம் பு⁴ஜ்யமானோ ஹி கீ³தாப்⁴யாஸரத꞉ ஸதா³ | ஸ முக்த꞉ ஸ ஸுகீ² லோகே கர்மணா நோபலிப்யதே || 2 || மஹாபாபாதிபாபானி கீ³தாத்⁴யானம் கரோதி சேத் | க்வசித்ஸ்பர்ஶம் ந குர்வந்தி நலினீத³லமம்பு³வத் || 3 || […]

Srimad Bhagavadgita Mahathmyam Lyrics in Hindi

Srimad Bhagavadgita Mahathmyam in Hindi: ॥ श्री गीता माहात्म्यम् ॥ धरोवाच – भगवन्परेमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी । प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो ॥ १ ॥ श्री विष्णुरुवाच – प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा । स मुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते ॥ २ ॥ महापापातिपापानि गीताध्यानम् करोति चेत् । क्वचित्स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलमम्बुवत् ॥ ३ ॥ […]

Srimad Bhagavadgita Mahathmyam Lyrics in English

Srimad Bhagavadgita Mahathmyam in English: ॥ śrī gītā māhātmyam ॥ dharōvāca – bhagavanparēmēśāna bhaktiravyabhicāriṇī | prārabdhaṁ bhujyamānasya kathaṁ bhavati hē prabhō || 1 || śrī viṣṇuruvāca – prārabdhaṁ bhujyamānō hi gītābhyāsarataḥ sadā | sa muktaḥ sa sukhī lōkē karmaṇā nōpalipyatē || 2 || mahāpāpātipāpāni gītādhyānam karōti cēt | kvacitsparśaṁ na kurvanti nalinīdalamambuvat || 3 || […]

Saptashloki Bhagavad Gita Lyrics in Tamil

Saptashloki Bhagavad Gita in Tamil: ॥ ஸப்தஶ்லோகீ பகவத்கீதா ॥ ஓமித்யேகாக்ஷரம் ப்³ரஹ்ம வ்யாஹரன்மாமனுஸ்மரன் | ய꞉ ப்ரயாதி த்யஜந்தே³ஹம் ஸ யாதி பரமாம் க³திம் || 1 || ஸ்தா²னே ஹ்ருஷீகேஶ தவ ப்ரகீர்த்யா ஜக³த்ப்ரஹ்ருஷ்யத்யனுரஜ்யதே ச | ரக்ஷாம்ஸி பீ⁴தானி தி³ஶோ த்³ரவந்தி ஸர்வே நமஸ்யந்தி ச ஸித்³த⁴ஸங்கா⁴꞉ || 2 || ஸர்வத꞉ பாணிபாத³ம் தத்ஸர்வதோ(அ)க்ஷிஶிரோமுக²ம் | ஸர்வத꞉ ஶ்ருதிமல்லோகே ஸர்வமாவ்ருத்ய திஷ்ட²தி || 3 || கவிம் புராணமனுஶாஸிதாரமணோரணீயாம் ஸ […]

Saptashloki Bhagavad Gita Lyrics in Telugu

Saptashloki Bhagavad Gita in Telugu: ॥ సప్తశ్లోకీ భగవద్గీతా ॥ ఓమిత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ వ్యాహరన్మామనుస్మరన్ | యః ప్రయాతి త్యజన్దేహం స యాతి పరమాం గతిమ్ || ౧ || స్థానే హృషీకేశ తవ ప్రకీర్త్యా జగత్ప్రహృష్యత్యనురజ్యతే చ | రక్షాంసి భీతాని దిశో ద్రవన్తి సర్వే నమస్యన్తి చ సిద్ధసంఘాః || ౨ || సర్వతః పాణిపాదం తత్సర్వతోఽక్షిశిరోముఖమ్ | సర్వతః శ్రుతిమల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్ఠతి || ౩ || కవిం పురాణమనుశాసితారమణోరణీయాం స […]

Saptashloki Bhagavad Gita Lyrics in Kannada

Saptashloki Bhagavad Gita in Kannada: ॥ ಸಪ್ತಶ್ಲೋಕೀ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ॥ ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವ್ಯಾಹರನ್ಮಾಮನುಸ್ಮರನ್ | ಯಃ ಪ್ರಯಾತಿ ತ್ಯಜನ್ದೇಹಂ ಸ ಯಾತಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿಮ್ || ೧ || ಸ್ಥಾನೇ ಹೃಷೀಕೇಶ ತವ ಪ್ರಕೀರ್ತ್ಯಾ ಜಗತ್ಪ್ರಹೃಷ್ಯತ್ಯನುರಜ್ಯತೇ ಚ | ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಭೀತಾನಿ ದಿಶೋ ದ್ರವನ್ತಿ ಸರ್ವೇ ನಮಸ್ಯನ್ತಿ ಚ ಸಿದ್ಧಸಂಘಾಃ || ೨ || ಸರ್ವತಃ ಪಾಣಿಪಾದಂ ತತ್ಸರ್ವತೋಽಕ್ಷಿಶಿರೋಮುಖಮ್ | ಸರ್ವತಃ ಶ್ರುತಿಮಲ್ಲೋಕೇ ಸರ್ವಮಾವೃತ್ಯ ತಿಷ್ಠತಿ || ೩ || ಕವಿಂ ಪುರಾಣಮನುಶಾಸಿತಾರಮಣೋರಣೀಯಾಂ ಸ […]

Saptashloki Bhagavad Gita Lyrics in Hindi

Saptashloki Bhagavad Gita in Hindi: ॥ सप्तश्लोकी भगवद्गीता ॥ ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् । यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥ १ ॥ स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च । रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥ २ ॥ सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् । सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ ३ ॥ कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयां स […]

Saptashloki Bhagavad Gita Lyrics in English

Saptashloki Bhagavad Gita in English: ॥ saptaślōkī bhagavadgītā ॥ ōmityēkākṣaraṁ brahma vyāharanmāmanusmaran | yaḥ prayāti tyajandēhaṁ sa yāti paramāṁ gatim || 1 || sthānē hr̥ṣīkēśa tava prakīrtyā jagatprahr̥ṣyatyanurajyatē ca | rakṣāṁsi bhītāni diśō dravanti sarvē namasyanti ca siddhasaṁghāḥ || 2 || sarvataḥ pāṇipādaṁ tatsarvatō:’kṣiśirōmukham | sarvataḥ śrutimallōkē sarvamāvr̥tya tiṣṭhati || 3 || kaviṁ purāṇamanuśāsitāramaṇōraṇīyāṁ sa […]

Scroll to top