Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Bhagavad Gita Chapter 14 Hindi

Srimad Bhagawad Gita Chapter 14 in Hindi

Srimad Bhagawad Gita Chapter 14 in Hindi: अथ चतुर्दशो‌உध्यायः । श्रीभगवानुवाच । परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् । यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ 1 ॥ इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः । सर्गे‌உपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ 2 ॥ मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम् । सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ 3 ॥ सर्वयोनिषु […]

Scroll to top