Tag - Bhagavad Gita Chapter 16 Kannada

Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 16 in Kannada

Srimad Bhagawad Gita Chapter 16 in Kannada: ಅಥ ಷೋಡಶೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ | ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ | ಅಭಯಂ ಸತ್ತ್ವಸಂಶುದ್ಧಿರ್ಙ್ಞಾನಯೋಗವ್ಯವಸ್ಥಿತಿಃ | ದಾನಂ ದಮಶ್ಚ ಯಙ್ಞಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಸ್ತಪ...