Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Bhagavad Gita Chapter 9 Bengali

Srimad Bhagawad Gita Chapter 9 in Bengali

Srimad Bhagawad Gita Chapter 9 in Bengali: অথ নবমো‌உধ্য়ায়ঃ | শ্রীভগবানুবাচ | ইদং তু তে গুহ্য়তমং প্রবক্ষ্য়াম্য়নসূয়বে | জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং য়জ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্য়সে‌உশুভাত || 1 || রাজবিদ্য়া রাজগুহ্য়ং পবিত্রমিদমুত্তমম | প্রত্য়ক্ষাবগমং ধর্ম্য়ং সুসুখং কর্তুমব্য়য়ম || 2 || অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্য়াস্য় পরংতপ | অপ্রাপ্য় মাং নিবর্তন্তে মৃত্য়ুসংসারবর্ত্মনি || 3 || ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্য়ক্তমূর্তিনা | মত্স্থানি সর্বভূতানি […]

Scroll to top