Tag - Bhagavad Gita Chapter 9 Kannada

Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 9 in Kannada

Srimad Bhagawad Gita Chapter 9 in Kannada: ಅಥ ನವಮೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ | ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ | ಇದಂ ತು ತೇ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮ್ಯನಸೂಯವೇ | ಙ್ಞಾನಂ ವಿಙ್ಞಾನಸಹಿತಂ ಯಜ್ಙ್ಞಾತ್ವಾ...