Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Bharatagraja Ashtakam Text in Kannada

Home /

ಭರತಾಗ್ರಜಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಶ್ರೀಭರತಾಗ್ರಜಾಷ್ಟಕಮ್ ಹೇ ಜಾನಕೀಶ ವರಸಾಯಕಚಾಪಧಾರಿನ್ ಹೇ ವಿಶ್ವನಾಥ ರಘುನಾಯಕ ದೇವ-ದೇವ। ಹೇ ರಾಜರಾಜ ಜನಪಾಲಕ ಧರ್ಮಪಾಲ ತ್ರಯಸ್ವ ನಾಥ ಭರತಾಗ್ರಜ ದೀನಬನ್ಧೋ॥1॥ ಹೇ ಸರ್ವವಿತ್ ಸಕಲಶಕ್ತಿನಿಧೇ ದಯಾಬ್ಧೇ ಹೇ ಸರ್ವಜಿತ್ ಪರಶುರಾಮನುತ…