Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Bhavani Ashtakam Bengali lyrics

ভাবনাষ্টকম্ Lyrics in Bengali: অংগনামংগনামন্তরে বিগ্রহং কুণ্ডলোদ্ভাসিতং দিব্যকর্ণদ্বয়ম্ । বিভৃতং সুস্থিতং য়োগপীঠোত্তমে সন্ততং ভাবয়ে শ্রীপতীশাত্মজম্ ॥ ১ ॥ মোহনীয়াননং শৃঙ্গপর্বস্থিতং কাননেষু প্রিয়াবাসমত্যদ্ভুতম্ । দীনসংরক্ষণকং বাসবেনার্চিতং সন্ততং ভাবয়ে…