Tag - Bhu

Slokas

Bhu Praardhana

Bhu Praardhana (immediately after Wakeup): Samudhra Vasane Devi ! Parvathasthana Mandithe! Vishnupathni Namasthbhyam ! Padasparsam Kshamasvame...