Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Devipada Pankaj Ashtakam in Punjabi

Home /

ਦੇਵੀਪਦਪਙ੍ਕਜਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ॥ ਮਾਤਸ੍ਤ੍ਵਤ੍ਪਦਪਙ੍ਕਜਂ ਕਲਯਤਾਂ ਚੇਤੋऽਮ੍ਬੁਜੇ ਸਨ੍ਤਤਂ ਮਾਨਾਥਾਮ੍ਬੁਜਸਮ੍ਭਵਾਦ੍ਰਿਤਨਯਾਕਾਨ੍ਤੈਃ ਸਮਾਰਾਧਿਤਮ੍ । ਵਾਚ੍ਛਾਪੂਰਣਨਿਰ੍ਜਿਤਾਮਰਮਹੀਰੁਙ੍ਗਰ੍ਵਸਰ੍ਵਸ੍ਵਕਂ ਵਾਚਃ ਸੂਕ੍ਤਿਸੁਧਾਰਸਦ੍ਰਵਮੁਚੋ ਨਿਰ੍ਯਾਨ੍ਤਿ ਵਕ੍ਤ੍ਰੋਦਰਾਤ੍ ॥ ੧॥ ਮਾਤਸ੍ਤ੍ਵਤ੍ਪਦਪਙ੍ਕਜਂ ਮੁਨੀਮਨਃਕਾਸਾਰਵਾਸਾਦਰਂ ਮਾਯਾਮੋਹਮਹਾਨ੍ਧਕਾਰਮਿਹਿਰਂ ਮਾਨਾਤਿਗਪ੍ਰਾਭਵਮ੍ । ਮਾਤਙ੍ਗਾਭਿਮਤਿਂ…