Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Jayaditya Ashtakam Text in Kannada

Jayaditya Stotram or Jayadityashtakam Lyrics in Kannada

ಜಯಾದಿತ್ಯಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಅಥವಾ ಜಯಾದಿತ್ಯಾಷ್ಟಕಮ್ ನ ತ್ವಂ ಕೃತಃ ಕೇವಲಸಂಶ್ರುತಶ್ಚ ಯಜುಷ್ಯೇವಂ ವ್ಯಾಹರತ್ಯಾದಿದೇವ! । ಚತುರ್ವಿಧಾ ಭಾರತೀ ದೂರದೂರಂ ಧೃಷ್ಟಃ ಸ್ತೌಮಿ ಸ್ವಾರ್ಥಕಾಮಃ ಕ್ಷಮೈತತ್ ॥ 1॥ ಮಾರ್ತಂಡಸೂರ್ಯಾಂಶುರವಿಸ್ತಥೇನ್ದ್ರೋ ಭಾನುರ್ಭಗಶ್ಚಾಽರ್ಯಮಾ ಸ್ವರ್ಣರೇತಾಃ ॥ 2॥ ದಿವಾಕರೋ ಮಿತ್ರವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ದೇವ! ಖ್ಯಾತಸ್ತ್ವಂ ವೈ ದ್ವಾದಶಾತ್ಮಾ ನಮಸ್ತೇ । ಲೋಕತ್ರಯಂ ವೈ ತವ ಗರ್ಭಗೇಹಂ ಜಲಾಧಾರಃ ಪ್ರೋಚ್ಯಸೇ ಖಂ ಸಮಗ್ರಮ್ ॥ 3॥ ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲಾ ಕುಸುಮಾಭಿಮಾಲಾ ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ವ್ಯೋಮಲಿಂಗಾಯ ತುಭ್ಯಮ್ ॥ 4॥ ತ್ವಂ ದೇವದೇವಸ್ತ್ವಮನಾಥನಾಥಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ಯಪಾಲಃ ಕೃಪಣೇ ಕೃಪಾಲುಃ […]

Scroll to top