Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kamalapati Ashtakam Text in Hindi

Kamalapaty Ashtakam Lyrics in Hindi | कमलापत्यष्टकम्

कमलापत्यष्टकम् Lyrics in Hindi: भुजगतल्पगतं घनसुन्दरं गरुडवाहनमम्बुजलोचनम् । नलिनचक्रगदाकरमव्ययं भजत रे मनुजाः कमलापतिम् ॥ १॥ अलिकुलासितकोमलकुन्तलं विमलपीतदुकूलमनोहरम् । जलधिजाश्रितवामकलेवरं भजत रे मनुजाः कमलापतिम् ॥ २॥ किमु जपैश्च तपोभिरुताध्वरैरपि किमुत्तमतीर्थनिषेवणैः । किमुत शास्त्रकदंबविलोकनैः भजत रे मनुजाः कमलापतिम् ॥ ३॥ मनुजदेहमिमं भुवि दुर्लभं समधिगम्य सुरैरपि वाञ्छितम् । विषयलंपटतामपहाय वै भजत रे मनुजाः कमलापतिम् ॥ ४॥ न वनिता […]

Scroll to top