Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kamasikashtakam in Punjabi

Kamasikashtakam Lyrics in Punjabi | ਕਾਮਾਸਿਕਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਕਾਮਾਸਿਕਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਸ਼੍ਰੀਵੇਦਾਨ੍ਤਦੇਸ਼ਿਕਤਮ੍ । (ਕਾਞ੍ਚ੍ਯਾਂ) ਸ਼੍ਰੁਤੀਨਾਮੁਤ੍ਤਰਂ ਭਾਗਂ ਵੇਗਵਤ੍ਯਾਸ਼੍ਚ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਮ੍ । ਕਾਮਾਦਧਿਵਸਨ੍ ਜੀਯਾਤ੍ਕਸ਼੍ਚਿਦਦ੍ਭੁਤਕੇਸਰੀ ॥ ੧॥ ਤਪਨੇਨ੍ਦ੍ਵਗ੍ਨਿਨਯਨਃ ਤਾਪਾਨਪਚਿਨੋਤੁ ਨਃ । ਤਾਪਨੀਯਰਹਸ੍ਯਾਨਾਂ ਸਾਰਃ ਕਾਮਾਸਿਕਾਹਰਿਃ ॥ ੨॥ ਆਕਣ੍ਠਮਾਦਿਪੁਰੁਸ਼ਂ ਕਣ੍ਠੀਰਵਮੁਪਰਿ ਕੁਣ੍ਠਿਤਾਰਾਤਿਮ੍ । ਵੇਗੋਪਕਣ੍ਠਸਙ੍ਗਾਦ੍ਵਿਮੁਕ੍ਤਵੈਕੁਣ੍ਠਬਹੁਮਤਿਮੁਪਾਸੇ ॥ ੩॥ ਬਨ੍ਧੁਮਖਿਲਸ੍ਯ ਜਨ੍ਤੋਰ੍ਬਨ੍ਧੁਰਪਰ੍ਯਙ੍ਕਬਨ੍ਧਰਮਣੀਯਮ੍ । ਵਿਸ਼ਮਵਿਲੋਚਨਮੀਡੇ ਵੇਗਵਤੀਪੁਲਿਨਕੇਲਿਨਰਸਿਂਹਮ੍ ॥ ੪॥ ਸ੍ਵਸ੍ਥਾਨੇਸ਼ੁ ਮਰੁਦ੍ਗਣਾਨ੍ ਨਿਯਮਯਨ੍ ਸ੍ਵਾਧੀਨਸਰ੍ਵੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਃ ਪਰ੍ਯਙ੍ਕਸ੍ਥਿਰਧਾਰਣਾਪ੍ਰਕਟਿਤਪ੍ਰਤ੍ਯਙ੍ਮੁਖਾਵਸ੍ਥਿਤਿਃ । ਪ੍ਰਾਯੇਣ ਪ੍ਰਣਿਪੇਦੁਸ਼ਃ ਪ੍ਰਭੁਰਸੌ ਯੋਗਂ ਨਿਜਂ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਯਨ੍ ਕਾਮਾਨਾਤਨੁਤਾਦਸ਼ੇਸ਼ ਜਗਤਾਂ ਕਾਮਾਸਿਕਾ ਕੇਸਰੀ […]

Scroll to top