Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Krishna Ashtakam Slokas 2 Text in Punjabi

Shri Krishnachandrashtakam 2 Lyrics in Punjabi | ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ੨

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ੨ Lyrics in Punjabi: ਸ਼੍ਰੀਕੇਵਲਰਾਮਪ੍ਰਣੀਤਮ੍ ਵਨਭੁਵਿ ਵਿਹਰਨ੍ਤੌ ਤਚ੍ਛਵਿਂ ਵਰ੍ਣਯਨ੍ਤੌ ਸੁਹਦਮਨੁਸਰਨ੍ਤੌ ਦੁਰ੍ਹਦਂ ਸੂਦਯਨ੍ਤੌ । ਉਪਯਮੁਨਮਟਨ੍ਤੌ ਵੇਣੁਨਾਦਂ ਸਜਨ੍ਤੌ ਭਜ ਹਦਯ ਹਸਨ੍ਤੌ ਰਾਮਕਸ਼੍ਣੌ ਲਸਨ੍ਤੌ ॥ ੧॥ ਕਲਯਸਿ ਭਵਰੀਤਿਂ ਨੈਵ ਚੇਦ੍ਭੂਰਿਭੂਤਿਂ ਯਮਕਤਨਿਗਹੀਤਿਂ ਤਰ੍ਹਿ ਕਤ੍ਵਾ ਵਿਨੀਤਿਮ੍ । ਜਹਿਹਿ ਮੁਹੁਰਨੀਤਿਂ ਜਾਯਮਾਨਪ੍ਰਤੀਤਿਂ ਕੁਰੁ ਮਧੁਰਿਪੁਗੀਤਿਂ ਰੇ ਮਨੋ ਮਾਨ੍ਯਗੀਤਿਮ੍ ॥ ੨॥ ਦ੍ਵਿਪਪਰਿਵਢਦਨ੍ਤਂ ਯਃ ਸਮੁਤ੍ਪਾਟ੍ਯ ਸਾਨ੍ਤਂ ਸਦਸਿ ਪਰਿਭਵਨ੍ਤਂ ਲੀਲਯਾ ਹਨ੍ਤ ਸਾਨ੍ਤਮ੍ । ਸ੍ਵਜਨਮਸੁਖਯਨ੍ਤਂ ਕਂਸਮਾਰਾਦ੍ਭ੍ਰਮਨ੍ਤਂ […]

Scroll to top