Tag - Lord Shiva Powerful Mantras

Shiva Stotram

Shiva Mahimna Stotram Lyrics in Kannada With Meaning

Shiva Mahimna Stotram in Kannada: ಅಥ ಶ್ರೀ ಶಿವಮಹಿಮ್ನಸ್ತೋತ್ರಮ್ || ಮಹಿಮ್ನಃ ಪಾರಂ ತೇ ಪರಮವಿದುಷೋ ಯದ್ಯಸದೃಶೀ ಸ್ತುತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಾಮಪಿ ತದವಸನ್ನಾಸ್ತ್ವಯಿ ಗಿರಃ | ಅಥಾ‌உವಾಚ್ಯಃ...

Shiva Stotram

Shiva Mahimna Stotram Lyrics in Hindi With Meaning

Shiva Mahimna Stotram in Hindi: अथ श्री शिवमहिम्नस्तोत्रम् ॥ महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्यसदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः । अथा‌உवाच्यः...

Shiva Stotram

Shiva Mahimna Stotram Lyrics in Bengali With Meaning

Shiva Mahimna Stotram in Bengali: অথ শ্রী শিবমহিম্নস্তোত্রম || মহিম্নঃ পারং তে পরমবিদুষো য়দ্য়সদৃশী স্তুতির্ব্রহ্মাদীনামপি তদবসন্নাস্ত্বয়ি গিরঃ | অথা‌உবাচ্য়ঃ...

Shiva Stotram

Shiva Kavacham Stotram Lyrics in Malayalam

Lord Shiva Stotram – Shiva Kavach in Malayalam: അസ്യ ശ്രീ ശിവകവച സ്തോത്രമഹാമന്ത്രസ്യ ഋഷഭയോഗീശ്വര ഋഷിഃ | അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ | ശ്രീസാമ്ബസദാശിവോ ദേവതാ | ഓം...

Shiva Stotram

Shiva Kavacham Stotram Lyrics in Hindi

Lord Shiva Stotram – Siva Kavach in Hindi: अस्य श्री शिवकवच स्तोत्रमहामन्त्रस्य ऋषभयोगीश्वर ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । श्रीसाम्बसदाशिवो देवता । ॐ बीजम् ।...