Tag - Lord Shiva Slokams Telugu

Shiva Stotram

Sri Kalahastiswara Satakam Lyrics in Telugu

Sri Kalahasteeswara Satakam in Telugu: శ్రీవిద్యుత్కలితా‌உజవంజవమహా-జీమూతపాపాంబుధా- రావేగంబున మన్మనోబ్జసముదీ-ర్ణత్వంబుఁ గోల్పోయితిన్ | దేవా! మీ కరుణాశరత్సమయమిం...