Tag - Mahaprabhu Ashtakam Hindi lyrics

Ashtaka

Mahaprabhora Ashtakam Lyrics in Hindi | महाप्रभोराष्टकम्

महाप्रभोराष्टकम् Lyrics in Hindi: स्वरूप भवतो भवत्वयमिति स्मितस्निग्धया गिरैव रघुनाथमुत्पुलिकगात्रमुल्लासयन् । रहस्युपदिशन् निजप्रणयगूढमुद्रां स्वयं विराजतु...